OK: Found an XML parser.
OK: Support for GZIP encoding.
OK: Support for character munging.

Notice: MagpieRSS [debug] Returning STALE object for http://Travors.com/feed in /www/eteamsys/com/eteamsys/local/htdocs/lib/magpie/rss_fetch.inc on line 243

Example Output

Channel: Travors.com

RSS URL:

Parsed Results (var_dump'ed)

object(MagpieRSS)#2 (23) {
 ["parser"]=>
 int(0)
 ["current_item"]=>
 array(0) {
 }
 ["items"]=>
 array(10) {
  [0]=>
  array(11) {
   ["title"]=>
   string(86) "Landbouw en wereldwijde ongelijkheid – Groene Circulaire Meststoffen (6) – Foodlog"
   ["link"]=>
   string(97) "https://travors.com/landbouw-en-wereldwijde-ongelijkheid-groene-circulaire-meststoffen-6-foodlog/"
   ["dc"]=>
   array(1) {
    ["creator"]=>
    string(12) "Paula Hooper"
   }
   ["pubdate"]=>
   string(31) "Sat, 20 Nov 2021 06:54:01 +0000"
   ["category"]=>
   string(74) "LifestylecirculaireFoodlogGroenelandbouwmeststoffenongelijkheidwereldwijde"
   ["guid"]=>
   string(27) "https://travors.com/?p=5931"
   ["description"]=>
   string(692) "Er zijn nog geen GCMs die het hart sneller doen kloppen. Positief is de aandacht voor zuinig omgaan met grondstoffen en voor systemen en technieken die de efficiëntie van processen vergroten. Dankzij die aandacht is de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw de laatste 15 jaar aan het afnemen, net als trouwens in de andere ... Read more"
   ["content"]=>
   array(1) {
    ["encoded"]=>
    string(19552) "

Er zijn nog geen GCMs die het hart sneller doen kloppen. Positief is de aandacht voor zuinig omgaan met grondstoffen en voor systemen en technieken die de efficiëntie van processen vergroten. Dankzij die aandacht is de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw de laatste 15 jaar aan het afnemen, net als trouwens in de andere sectoren van de maatschappij.

Maar veel van de oplossingen zijn technisch en brengen (hoge) kosten met zich mee. De afhankelijkheid van boeren van banken neemt toe. Ze zijn steeds minder in staat om een gezonde bedrijfseconomische exploitatie van hun bedrijven te realiseren.

Het is spijtig dat het denken over de kringlooplandbouw vooral gericht is op de minerale meststoffen als fosfor (P) en kalium (K). Minstens zo belangrijk is echter aandacht voor koolstof en stikstof, die alle twee zo lang en vaak als mogelijk in organische massa gebonden zouden moeten blijven om klimaatverandering tegen te gaan. Kunnen GCM’s daar wellicht aan bijdragen?

Biobrandstoffen bedreigen kringloopaanpak
Recycling van grondstoffen en hergebruik van organische stof is een must, maar geen wonderoplossing. Omdat er altijd significante verliezen optreden, zijn volledig gesloten landbouwkringlopen een illusie. De kringloopgedachte wordt bovendien bedreigd door de grote hoeveelheden bio-energie die onze samenleving gebruikt. Bio-energie en kringlooplandbouw bijten elkaar in het streven naar duurzame kringlopen. We stoppen koolzaadolie in onze tank en gebruiken houtpellets om elektriciteit op te wekken. Daarmee gebruiken we goede landbouwland, vernietigen we natuur en halen we nutriënten voor langere tijd uit de kringloop. Dat schaadt het voedselsysteem en boert akkers uit en put ecosystemen uit. In Nederland draagt niettemin biomassa voor 54% bij aan zogeheten hernieuwbare energiegebruik. Hoewel Nederland zich in de achterhoede van duurzame energiegebruikers bevindt, ligt het aandeel energie uit biomassa in de duurzame energiemix in de EU met 58% zelfs nog iets hoger dan in Nederland. Daarmee bevinden we ons op een ongewenst, want onduurzaam pad.

Willen we onze samenleving verduurzamen, dan is het essentieel om zoveel mogelijk koolstof vast te leggen of gebonden te houden als organische stof. Dat kan in levende en dode biomassa en door fossiele massa zoveel mogelijk in de bodem te laten. Alleen dat helpt om de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer niet verder te laten toenemen. Voedselzekerheid vraagt om een zo klein mogelijk landbouwareaal dat echter groot genoeg moet zijn om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. De eis ‘zo klein mogelijk, maar zo groot als nodig’ wordt bepaald door onze afhankelijkheid van biodiversiteit. Omdat die zo groot mogelijk moet zijn voor een weerbare leefomgeving, moet een zo groot mogelijke oppervlakte worden gereserveerd voor natuurlijke ecosystemen. Dat betekent dat op goede landbouwgrond voedsel via landbouwsystemen met hoge opbrengsten moet worden geproduceerd. Gebeurt dat niet, dan snoept de landbouw natuur weg met als resultaat dat natuurlijke ecosystemen verzwakken.

Als kunstmest wereldwijd effectief en efficiënt gebruikt wordt, kan de uitputting en degradatie van landbouwgrond en de ontginning van natuurlijke ecosystemen stoppen. Herbebossing wordt mogelijk;

Toch maar kunstmest?
Als de eis om CO2 zo lang mogelijk als levende en dode organische stof vast te houden centraal komt staan, ontstaat een nieuwe kijk op kunstmest. Kunstmest is minder schadelijk dan velen denken. Goed, er wordt CO2 bij productie op basis van fossiele energie uitgestoten, maar bij efficiënt kunstmest gebruik wordt er 20 à 30 keer meer CO2 vastgelegd dan uitgestoten.

Als kunstmest wereldwijd effectief en efficiënt gebruikt wordt, kan de uitputting en degradatie van landbouwgrond en de ontginning van natuurlijke ecosystemen stoppen. Herbebossing wordt mogelijk; de toename van levende en dode organische stof wordt weer veel groter dan de afname. De vastlegging van CO2 kan weer toenemen. Niet voor niets is er in Nederland sinds de uitvinding en het gebruik van kunstmest bijna 100.000 ha bos bijgekomen. Ook de import van nutriënten via veevoer heeft daaraan bijgedragen, nutriënten uit elders gebruikte kunstmest dan wel uit ontbossing en bodemuitputting.

Echt profiteren van de positieve kant van kunstmest tegen verdere klimaatverandering, vraagt om veel meer aandacht voor het vasthouden van de door fotosynthese extra vastgelegde CO2. Dat lijkt een nuttiger spoor dan het gebruik van koolstof in biomassa voor de productie van biogas of andere vormen van energie via (co)vergisting. Dat geldt ook voor al dat kappen in Nederlandse bossen omdat hout “afval” weer een interessante, want als duurzaam gelabelde bron van energie is geworden. Zolang politici en de parlementaire besluiten die zij nemen onvoldoende begrip hebben van de rol die kunstmest in de landbouwcyclus en de impact daarvan op de biodiversiteit, blijft de rem die kunstmest kan zetten op klimaatverandering onderbelicht.

De schadelijkheid van met goedkope fossiele energie geproduceerde kunstmest, is vooral de sterke bevolkingsgroei. Door het gebruik van kunstmest leven er minstens twee en wellicht zelfs drie keer zo veel mensen als zonder kunstmest mogelijk zou zijn geweest. Er zijn schattingen dat de beschikbaarheid van stikstof in de bodem door kunstmest in een voor planten opneembare vorm sinds de ontdekking van kunstmest met een factor drie is toegenomen. Wat dat betekent realiseer je als je weet dat stikstof voor gewasgroei zelfs in droge gebieden een meer beperkende factor is dan water. Zoals we al eerder betoogden, hebben gewassen uiteraard ook fosfaat nodig om effectief van de beschikbare stikstof effectief te profiteren. Fosfaat is dan ook op zijn beurt weer een limiterende factor.

Waarom Gates boer werd
Fosfaat en ruimte zijn twee onmisbare factoren voor het optimaal functioneren van de menselijke maatschappij. De beschikbaarheid van beide staat echter onder druk. Die ontwikkelingen mag mede gezien worden als bron van de groeiende ongelijkheid die Thomas Piketty beschrijft in zijn inmiddels wereldberoemde boek Le capital au XXIe siècle. “Kapitaal is aan de winnende hand, zeker nu de groei terugvalt, en er weinig is wat het tegenhoudt”, een zin uit de korte Nederlandse samenvatting door Wouter van Bergen en Martin Visser. Schaarste drijft de prijzen op en brengt de limiterende factoren in de macht van een beperkt aantal mensen. Niet voor niets zei belegger Jim Rogers al jaren geleden dat boeren rijk zouden worden, maar dat het wel boeren zouden zijn die in een Lamborghini rijden. Zo’n boer is bijvoorbeeld Bill Gates in wiens beleggingsportefeuille een flink lap landbouwgrond zit.

Piketty focust op de weer groeiende invloed van kapitaal in verband met ongelijkheid. Lang nam de wereldrijkdom dusdanig toe dat er genoeg kruimels van tafel vielen voor de minder bedeelden. Maar nu de grenzen van de groei daadwerkelijk zichtbaar worden, neemt dit trickle down effect af

Zolang er nog geen groene kunstmest is, kan stikstofkunstmest gebruik worden – om ongelijkheid te verminderen en de bevolkingsgroei af te remmen. Dat is mogelijk door via landbouwontwikkeling niet alleen te focussen op opbrengstverhoging, maar ook op sociaal-economische ontwikkeling en hogere welvaart in arme landen. ‘Landbouw voor ontwikkeling’ noemde de Wereldbank dat. Zet landbouwontwikkeling, in de vorm van opbrengsten en de groei daarvan, af tegen het nationaal inkomen en er ontstaat een vorm van recht evenredige toename van welvaart en een afname van de bevolkingsgroei in lagelonenlanden. Uiteraard is de relatie veel te ingewikkeld om direct te zijn; ook kunstmest is geen duizenddingen doekje, maar wel een cruciale voorwaarde die aantoonbaar leidt tot grote maatschappelijke veranderingen.

In de armste landen geeft een vrouw gemiddeld het leven aan meer dan 7 geboortes; in de rijkste is dat minder dan 1 geworden. Het mondiale gemiddelde ligt rond de 2,5 geboortes. Op het armste continent, Afrika, varieert het van 7,5 tot 2. Het plateau van 2 geboortes per Afrikaanse vrouw wordt bereikt bij een gemiddeld bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van $10.000/jaar. In landen waar dat het geval is, is de productiviteit van de landbouw, uitgedrukt in graan equivalenten, gestegen van van 500 naar 4.000 kg/ha. Het statistische verband tussen die kengetallen is te opvallend om het niet serieus te nemen.

Ongelijkheid neemt verder toe
Piketty focust op de weer groeiende invloed van kapitaal in verband met ongelijkheid. Lang nam de wereldrijkdom dusdanig toe dat er genoeg kruimels van tafel vielen voor de minder bedeelden. Maar nu de grenzen van de groei daadwerkelijk zichtbaar worden, neemt dit trickle down effect af.

Daarnaast is er een mechanisme van heterogene herverdeling van grondstoffen. In de landbouw wordt die veroorzaakt door transport van voeders, en allerlei vormen van marktgerichte landbouw. Dat transport is eenzijdig waar het de waarde van producten betreft. Rijke landen voeren naast veevoer dure producten in als cacao, koffie en thee, en non-food als katoen en rubber. Armere landen importeren met name granen in en laagwaardige (bij)producten uit de veehouderij. Wat grof gesteld, leidt dit tot een logica van uitputting van nutriënten in arme landen en een vervuilende verrijking in de rijke landen.

In lagelonenlanden en met name in Sub-Sahara Afrika, kopen overheden goedkoop voedsel op de wereldmarkt om de groeiende stedelijke bevolking rustig te houden. Dat vinden ze een makkelijker oplossing dan verstandige landbouwontwikkeling, een proces van vele jaren. De groeiende lokale voedselproductie is meer gebaseerd op verdere uitbreiding van het landbouwareaal dan op verhoging van de productiviteit van bodems zodat het areaal kan worden beperkt. Steeds meer landbouwgrond raakt uitgeput, verliest zijn voorraden aan bodemorganische stof aan de atmosfeer en draagt daardoor bij aan klimaatverandering. Hetzelfde geldt voor de uitputting en degradatie van natuurlijke weidegronden en de ontginning van natuurlijke ecosystemen. Voor deze arme landen is dalende voedselproductie in rijke landen catastrofaal, want ze leidt tot stijgende wereldvoedselprijzen. De wereldmarkt reageerde met stijgende prijzen toen Timmermans zijn “green deal” presenteerde, want de markt weet dat 25% biologische landbouw in de EU tot dalende productie zal leiden. Een recente studie van de EU zelf suggereert een 15% daling van de graanproductie. Voor boeren in onze contreien is de krapte een goede ontwikkeling omdat zij in ons deel van de wereld een groter deel uit ons besteedbaar inkomen in hun portemonnee zien vloeien.

We moeten snappen dat landbouwontwikkeling in armere landen gepaard gaat met een mondiaal eerlijker verdeling van ruimte, fosfaat en de productie van stikstof

De wereldwijde les van de Drentse es
Het einde van de landbouwontwikkelingsfase op basis van interne productiemiddelen, land, arbeid en kapitaal (zie onze eerste tekst in deze serie) kwam in zicht toen de bevolkingsgroei een dusdanige verhouding van het areaal aan es- en markegronden met zich meebracht, dat de markegronden te klein en de kuddes vee te groot werden om de vruchtbaarheid van de es gronden hoog genoeg te houden om de bevolking adequaat te voeden. Frans Aarts geeft daarvan een heldere beschrijving in Boeren in Peel en Kempen omstreeks 1800. Als gevolg daarvan werden de markegronden uitgeput en degradeerde de vegetatie. Het areaal van stuifzanden werd steeds groter, tot een maximum van 80.000 ha werd bereikt. Uitputting van rijkere gronden, leem en klei, duurde langer, maar ook daar werd de degradatie onderwerp van groeiende zorg. Dit proces, dat in Nederland stopte door toenemend kunstmestgebruik, is een wereldwijd verschijnsel.

De heterogene herverdeling van nutriënten door gesleep met voedsel en voeders is in wezen het proces van de Drentse es op wereldschaal. De arme landen, de ‘marke gronden’, worden uitgeput door de rijke, de “es gronden”. En net als in Nederland zo’n 150 jaar geleden is de oplossing voor het stoppen van uitputting en degradatie kunstmest.

De oververrijking van de esgronden in de rijke landen moet stoppen. Dan lost het probleem van broeikasgasemissie en stikstofdepositie in Nederland zich van zelf op. Niet kunstmest is het echte probleem maar ongelijkheid. Stop met het slepen van voeder en voedsel over de wereld. Stop met het transformeren van die voeders in dure zuivel en vlees, die tevens een bron van broeikasgassen en stikstofdepositie zijn. En stop met het belastingvrije gebruik van fossiele brandstoffen voor al dat gesleep.

Biologische boeren en tuinders vonden al een mooie oplossing om onze Nederlandse gronden van hun fosfaatverzadiging te ontdoen. Het produceren van gras-klaver mengsels als groene meststof voor akker- en tuinbouw. Maar gaat het niet te ver om te accepteren dat wij doorgaan met een economie gebaseerd op verrijking van onze gronden met de daarbij behorende uitstoot van broeikasgassen? De consequentie is immers ongelijkheid en verarming elders.
Nog gekker wordt het wanneer bedrijven uit rijke landen – zoals Rabobank nu doet – voorstellen om in Afrika boeren te belonen met zogenaamde “carbon-credits” voor de opslag van koolstof in hun gewassen. Wij lijken te denken dat we arme landen kunnen betalen om evenveel CO2 vast te leggen als wij uitstoten. Wie het bovenstaande goed tot zich heeft laten doordringen weet dat dat niet gaat op markegronden, tenzij we de Afrikaanse boeren en burgers in staat stellen om zelf esgronden te ontwikkelen en rijker te worden. Maar hun groeiende materiële rijkdom gaat er bij ons af.
We moeten snappen dat landbouwontwikkeling in armere landen gepaard gaat met een mondiaal eerlijker verdeling van ruimte, fosfaat en de productie van stikstof. Circulaire landbouw maakt daar een begin mee, maar vergt ontwikkeling van de landbouw in gebieden die niet zelfvoorzienend zijn. Afrika is het bekendste en grootste voorbeeld.

Maandag 1 november verscheen deel 1: Groene Circulaire Meststoffen: wat zijn het, waarom willen ze en gaan het we ermee redden. Woensdag 3 november verscheen deel 2: Van stedelijke beerput naar kunstmest en weer terug. Zaterdag 6 november verscheen deel 3: Te duur?. Woensdag 10 november verscheen deel 4: De voor- en nadelen van Groene Circulaire Meststoffen. Zaterdag 13 november verscheen deel 5: Verlaten van lineaire landbouw heeft grote consequenties voor onze manier van leven
Zaterdag 27 november verschijnt deel 7, het slot van de serie.

Deze serie wordt, zonder enige redactionele invloed, mogelijk gemaakt door boerencoöperatie Agrifirm. Boeren hebben behoefte aan perspectief en willen graag een duidelijk beeld van de meststoffen die ze de komende 30 jaar mogen gebruiken. Dat beeld is er op dit moment nog niet en kan daarom in de openheid van een niet-ideologisch en zo feitelijk mogelijk gesprek ontwikkeld worden. Een en ander als voorbereiding op (politieke) meningsvorming en normstellingen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert de overheid te komen met dwingende normen voor circulariteit, met name op het gebied van landbouw. Eén van de belangrijkste circulaire schakels in de landbouw is die van mest. Dieren (mensen incluis) eten planten of elkaar en produceren mest die voedsel is voor nieuw leven. Werkt die natuurlijke circulariteit ook in het landbouwsysteem, dat wil zeggen in de natuur die we hebben ingericht om de wensen van naar welvaart strevende mensen optimaal te bedienen? We willen genoeg te eten hebben en daar niet al te veel voor betalen. Tevens willen we de biodiversiteit versterken. Met kunstmest kan dat, een strategie waar de VS op in lijken te zetten. Europese overheden willen er vanaf omdat het maken van kunstmest veel fossiele energie kost en bij te royale toepassing de bodem uitboert. Op dit moment ligt de kunstmestfabriek van Yara in Sluiskil stil omdat de aardgasprijzen te hoog zijn om tegen acceptabele prijzen kunstmest te produceren. Met de Green Deal en de Farm2Fork-strategie heeft de EU heeft besloten voor 25% fossielvrije landbouw te gaan.
Een nieuw tijdperk kondigt zich aan. Den Haag en Brussel stellen de voedselketen voor een nieuwe uitdaging, met nieuwe normen waaraan de landbouw moet voldoen.

We want to say thanks to the author of this short article for this amazing material

Landbouw en wereldwijde ongelijkheid – Groene Circulaire Meststoffen (6) – Foodlog

" } ["summary"]=> string(692) "Er zijn nog geen GCMs die het hart sneller doen kloppen. Positief is de aandacht voor zuinig omgaan met grondstoffen en voor systemen en technieken die de efficiëntie van processen vergroten. Dankzij die aandacht is de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw de laatste 15 jaar aan het afnemen, net als trouwens in de andere ... Read more" ["atom_content"]=> string(19552) "

Er zijn nog geen GCMs die het hart sneller doen kloppen. Positief is de aandacht voor zuinig omgaan met grondstoffen en voor systemen en technieken die de efficiëntie van processen vergroten. Dankzij die aandacht is de uitstoot van broeikasgassen uit de landbouw de laatste 15 jaar aan het afnemen, net als trouwens in de andere sectoren van de maatschappij.

Maar veel van de oplossingen zijn technisch en brengen (hoge) kosten met zich mee. De afhankelijkheid van boeren van banken neemt toe. Ze zijn steeds minder in staat om een gezonde bedrijfseconomische exploitatie van hun bedrijven te realiseren.

Het is spijtig dat het denken over de kringlooplandbouw vooral gericht is op de minerale meststoffen als fosfor (P) en kalium (K). Minstens zo belangrijk is echter aandacht voor koolstof en stikstof, die alle twee zo lang en vaak als mogelijk in organische massa gebonden zouden moeten blijven om klimaatverandering tegen te gaan. Kunnen GCM’s daar wellicht aan bijdragen?

Biobrandstoffen bedreigen kringloopaanpak
Recycling van grondstoffen en hergebruik van organische stof is een must, maar geen wonderoplossing. Omdat er altijd significante verliezen optreden, zijn volledig gesloten landbouwkringlopen een illusie. De kringloopgedachte wordt bovendien bedreigd door de grote hoeveelheden bio-energie die onze samenleving gebruikt. Bio-energie en kringlooplandbouw bijten elkaar in het streven naar duurzame kringlopen. We stoppen koolzaadolie in onze tank en gebruiken houtpellets om elektriciteit op te wekken. Daarmee gebruiken we goede landbouwland, vernietigen we natuur en halen we nutriënten voor langere tijd uit de kringloop. Dat schaadt het voedselsysteem en boert akkers uit en put ecosystemen uit. In Nederland draagt niettemin biomassa voor 54% bij aan zogeheten hernieuwbare energiegebruik. Hoewel Nederland zich in de achterhoede van duurzame energiegebruikers bevindt, ligt het aandeel energie uit biomassa in de duurzame energiemix in de EU met 58% zelfs nog iets hoger dan in Nederland. Daarmee bevinden we ons op een ongewenst, want onduurzaam pad.

Willen we onze samenleving verduurzamen, dan is het essentieel om zoveel mogelijk koolstof vast te leggen of gebonden te houden als organische stof. Dat kan in levende en dode biomassa en door fossiele massa zoveel mogelijk in de bodem te laten. Alleen dat helpt om de concentratie broeikasgassen in de atmosfeer niet verder te laten toenemen. Voedselzekerheid vraagt om een zo klein mogelijk landbouwareaal dat echter groot genoeg moet zijn om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden. De eis ‘zo klein mogelijk, maar zo groot als nodig’ wordt bepaald door onze afhankelijkheid van biodiversiteit. Omdat die zo groot mogelijk moet zijn voor een weerbare leefomgeving, moet een zo groot mogelijke oppervlakte worden gereserveerd voor natuurlijke ecosystemen. Dat betekent dat op goede landbouwgrond voedsel via landbouwsystemen met hoge opbrengsten moet worden geproduceerd. Gebeurt dat niet, dan snoept de landbouw natuur weg met als resultaat dat natuurlijke ecosystemen verzwakken.

Als kunstmest wereldwijd effectief en efficiënt gebruikt wordt, kan de uitputting en degradatie van landbouwgrond en de ontginning van natuurlijke ecosystemen stoppen. Herbebossing wordt mogelijk;

Toch maar kunstmest?
Als de eis om CO2 zo lang mogelijk als levende en dode organische stof vast te houden centraal komt staan, ontstaat een nieuwe kijk op kunstmest. Kunstmest is minder schadelijk dan velen denken. Goed, er wordt CO2 bij productie op basis van fossiele energie uitgestoten, maar bij efficiënt kunstmest gebruik wordt er 20 à 30 keer meer CO2 vastgelegd dan uitgestoten.

Als kunstmest wereldwijd effectief en efficiënt gebruikt wordt, kan de uitputting en degradatie van landbouwgrond en de ontginning van natuurlijke ecosystemen stoppen. Herbebossing wordt mogelijk; de toename van levende en dode organische stof wordt weer veel groter dan de afname. De vastlegging van CO2 kan weer toenemen. Niet voor niets is er in Nederland sinds de uitvinding en het gebruik van kunstmest bijna 100.000 ha bos bijgekomen. Ook de import van nutriënten via veevoer heeft daaraan bijgedragen, nutriënten uit elders gebruikte kunstmest dan wel uit ontbossing en bodemuitputting.

Echt profiteren van de positieve kant van kunstmest tegen verdere klimaatverandering, vraagt om veel meer aandacht voor het vasthouden van de door fotosynthese extra vastgelegde CO2. Dat lijkt een nuttiger spoor dan het gebruik van koolstof in biomassa voor de productie van biogas of andere vormen van energie via (co)vergisting. Dat geldt ook voor al dat kappen in Nederlandse bossen omdat hout “afval” weer een interessante, want als duurzaam gelabelde bron van energie is geworden. Zolang politici en de parlementaire besluiten die zij nemen onvoldoende begrip hebben van de rol die kunstmest in de landbouwcyclus en de impact daarvan op de biodiversiteit, blijft de rem die kunstmest kan zetten op klimaatverandering onderbelicht.

De schadelijkheid van met goedkope fossiele energie geproduceerde kunstmest, is vooral de sterke bevolkingsgroei. Door het gebruik van kunstmest leven er minstens twee en wellicht zelfs drie keer zo veel mensen als zonder kunstmest mogelijk zou zijn geweest. Er zijn schattingen dat de beschikbaarheid van stikstof in de bodem door kunstmest in een voor planten opneembare vorm sinds de ontdekking van kunstmest met een factor drie is toegenomen. Wat dat betekent realiseer je als je weet dat stikstof voor gewasgroei zelfs in droge gebieden een meer beperkende factor is dan water. Zoals we al eerder betoogden, hebben gewassen uiteraard ook fosfaat nodig om effectief van de beschikbare stikstof effectief te profiteren. Fosfaat is dan ook op zijn beurt weer een limiterende factor.

Waarom Gates boer werd
Fosfaat en ruimte zijn twee onmisbare factoren voor het optimaal functioneren van de menselijke maatschappij. De beschikbaarheid van beide staat echter onder druk. Die ontwikkelingen mag mede gezien worden als bron van de groeiende ongelijkheid die Thomas Piketty beschrijft in zijn inmiddels wereldberoemde boek Le capital au XXIe siècle. “Kapitaal is aan de winnende hand, zeker nu de groei terugvalt, en er weinig is wat het tegenhoudt”, een zin uit de korte Nederlandse samenvatting door Wouter van Bergen en Martin Visser. Schaarste drijft de prijzen op en brengt de limiterende factoren in de macht van een beperkt aantal mensen. Niet voor niets zei belegger Jim Rogers al jaren geleden dat boeren rijk zouden worden, maar dat het wel boeren zouden zijn die in een Lamborghini rijden. Zo’n boer is bijvoorbeeld Bill Gates in wiens beleggingsportefeuille een flink lap landbouwgrond zit.

Piketty focust op de weer groeiende invloed van kapitaal in verband met ongelijkheid. Lang nam de wereldrijkdom dusdanig toe dat er genoeg kruimels van tafel vielen voor de minder bedeelden. Maar nu de grenzen van de groei daadwerkelijk zichtbaar worden, neemt dit trickle down effect af

Zolang er nog geen groene kunstmest is, kan stikstofkunstmest gebruik worden – om ongelijkheid te verminderen en de bevolkingsgroei af te remmen. Dat is mogelijk door via landbouwontwikkeling niet alleen te focussen op opbrengstverhoging, maar ook op sociaal-economische ontwikkeling en hogere welvaart in arme landen. ‘Landbouw voor ontwikkeling’ noemde de Wereldbank dat. Zet landbouwontwikkeling, in de vorm van opbrengsten en de groei daarvan, af tegen het nationaal inkomen en er ontstaat een vorm van recht evenredige toename van welvaart en een afname van de bevolkingsgroei in lagelonenlanden. Uiteraard is de relatie veel te ingewikkeld om direct te zijn; ook kunstmest is geen duizenddingen doekje, maar wel een cruciale voorwaarde die aantoonbaar leidt tot grote maatschappelijke veranderingen.

In de armste landen geeft een vrouw gemiddeld het leven aan meer dan 7 geboortes; in de rijkste is dat minder dan 1 geworden. Het mondiale gemiddelde ligt rond de 2,5 geboortes. Op het armste continent, Afrika, varieert het van 7,5 tot 2. Het plateau van 2 geboortes per Afrikaanse vrouw wordt bereikt bij een gemiddeld bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van $10.000/jaar. In landen waar dat het geval is, is de productiviteit van de landbouw, uitgedrukt in graan equivalenten, gestegen van van 500 naar 4.000 kg/ha. Het statistische verband tussen die kengetallen is te opvallend om het niet serieus te nemen.

Ongelijkheid neemt verder toe
Piketty focust op de weer groeiende invloed van kapitaal in verband met ongelijkheid. Lang nam de wereldrijkdom dusdanig toe dat er genoeg kruimels van tafel vielen voor de minder bedeelden. Maar nu de grenzen van de groei daadwerkelijk zichtbaar worden, neemt dit trickle down effect af.

Daarnaast is er een mechanisme van heterogene herverdeling van grondstoffen. In de landbouw wordt die veroorzaakt door transport van voeders, en allerlei vormen van marktgerichte landbouw. Dat transport is eenzijdig waar het de waarde van producten betreft. Rijke landen voeren naast veevoer dure producten in als cacao, koffie en thee, en non-food als katoen en rubber. Armere landen importeren met name granen in en laagwaardige (bij)producten uit de veehouderij. Wat grof gesteld, leidt dit tot een logica van uitputting van nutriënten in arme landen en een vervuilende verrijking in de rijke landen.

In lagelonenlanden en met name in Sub-Sahara Afrika, kopen overheden goedkoop voedsel op de wereldmarkt om de groeiende stedelijke bevolking rustig te houden. Dat vinden ze een makkelijker oplossing dan verstandige landbouwontwikkeling, een proces van vele jaren. De groeiende lokale voedselproductie is meer gebaseerd op verdere uitbreiding van het landbouwareaal dan op verhoging van de productiviteit van bodems zodat het areaal kan worden beperkt. Steeds meer landbouwgrond raakt uitgeput, verliest zijn voorraden aan bodemorganische stof aan de atmosfeer en draagt daardoor bij aan klimaatverandering. Hetzelfde geldt voor de uitputting en degradatie van natuurlijke weidegronden en de ontginning van natuurlijke ecosystemen. Voor deze arme landen is dalende voedselproductie in rijke landen catastrofaal, want ze leidt tot stijgende wereldvoedselprijzen. De wereldmarkt reageerde met stijgende prijzen toen Timmermans zijn “green deal” presenteerde, want de markt weet dat 25% biologische landbouw in de EU tot dalende productie zal leiden. Een recente studie van de EU zelf suggereert een 15% daling van de graanproductie. Voor boeren in onze contreien is de krapte een goede ontwikkeling omdat zij in ons deel van de wereld een groter deel uit ons besteedbaar inkomen in hun portemonnee zien vloeien.

We moeten snappen dat landbouwontwikkeling in armere landen gepaard gaat met een mondiaal eerlijker verdeling van ruimte, fosfaat en de productie van stikstof

De wereldwijde les van de Drentse es
Het einde van de landbouwontwikkelingsfase op basis van interne productiemiddelen, land, arbeid en kapitaal (zie onze eerste tekst in deze serie) kwam in zicht toen de bevolkingsgroei een dusdanige verhouding van het areaal aan es- en markegronden met zich meebracht, dat de markegronden te klein en de kuddes vee te groot werden om de vruchtbaarheid van de es gronden hoog genoeg te houden om de bevolking adequaat te voeden. Frans Aarts geeft daarvan een heldere beschrijving in Boeren in Peel en Kempen omstreeks 1800. Als gevolg daarvan werden de markegronden uitgeput en degradeerde de vegetatie. Het areaal van stuifzanden werd steeds groter, tot een maximum van 80.000 ha werd bereikt. Uitputting van rijkere gronden, leem en klei, duurde langer, maar ook daar werd de degradatie onderwerp van groeiende zorg. Dit proces, dat in Nederland stopte door toenemend kunstmestgebruik, is een wereldwijd verschijnsel.

De heterogene herverdeling van nutriënten door gesleep met voedsel en voeders is in wezen het proces van de Drentse es op wereldschaal. De arme landen, de ‘marke gronden’, worden uitgeput door de rijke, de “es gronden”. En net als in Nederland zo’n 150 jaar geleden is de oplossing voor het stoppen van uitputting en degradatie kunstmest.

De oververrijking van de esgronden in de rijke landen moet stoppen. Dan lost het probleem van broeikasgasemissie en stikstofdepositie in Nederland zich van zelf op. Niet kunstmest is het echte probleem maar ongelijkheid. Stop met het slepen van voeder en voedsel over de wereld. Stop met het transformeren van die voeders in dure zuivel en vlees, die tevens een bron van broeikasgassen en stikstofdepositie zijn. En stop met het belastingvrije gebruik van fossiele brandstoffen voor al dat gesleep.

Biologische boeren en tuinders vonden al een mooie oplossing om onze Nederlandse gronden van hun fosfaatverzadiging te ontdoen. Het produceren van gras-klaver mengsels als groene meststof voor akker- en tuinbouw. Maar gaat het niet te ver om te accepteren dat wij doorgaan met een economie gebaseerd op verrijking van onze gronden met de daarbij behorende uitstoot van broeikasgassen? De consequentie is immers ongelijkheid en verarming elders.
Nog gekker wordt het wanneer bedrijven uit rijke landen – zoals Rabobank nu doet – voorstellen om in Afrika boeren te belonen met zogenaamde “carbon-credits” voor de opslag van koolstof in hun gewassen. Wij lijken te denken dat we arme landen kunnen betalen om evenveel CO2 vast te leggen als wij uitstoten. Wie het bovenstaande goed tot zich heeft laten doordringen weet dat dat niet gaat op markegronden, tenzij we de Afrikaanse boeren en burgers in staat stellen om zelf esgronden te ontwikkelen en rijker te worden. Maar hun groeiende materiële rijkdom gaat er bij ons af.
We moeten snappen dat landbouwontwikkeling in armere landen gepaard gaat met een mondiaal eerlijker verdeling van ruimte, fosfaat en de productie van stikstof. Circulaire landbouw maakt daar een begin mee, maar vergt ontwikkeling van de landbouw in gebieden die niet zelfvoorzienend zijn. Afrika is het bekendste en grootste voorbeeld.

Maandag 1 november verscheen deel 1: Groene Circulaire Meststoffen: wat zijn het, waarom willen ze en gaan het we ermee redden. Woensdag 3 november verscheen deel 2: Van stedelijke beerput naar kunstmest en weer terug. Zaterdag 6 november verscheen deel 3: Te duur?. Woensdag 10 november verscheen deel 4: De voor- en nadelen van Groene Circulaire Meststoffen. Zaterdag 13 november verscheen deel 5: Verlaten van lineaire landbouw heeft grote consequenties voor onze manier van leven
Zaterdag 27 november verschijnt deel 7, het slot van de serie.

Deze serie wordt, zonder enige redactionele invloed, mogelijk gemaakt door boerencoöperatie Agrifirm. Boeren hebben behoefte aan perspectief en willen graag een duidelijk beeld van de meststoffen die ze de komende 30 jaar mogen gebruiken. Dat beeld is er op dit moment nog niet en kan daarom in de openheid van een niet-ideologisch en zo feitelijk mogelijk gesprek ontwikkeld worden. Een en ander als voorbereiding op (politieke) meningsvorming en normstellingen.

Het Planbureau voor de Leefomgeving adviseert de overheid te komen met dwingende normen voor circulariteit, met name op het gebied van landbouw. Eén van de belangrijkste circulaire schakels in de landbouw is die van mest. Dieren (mensen incluis) eten planten of elkaar en produceren mest die voedsel is voor nieuw leven. Werkt die natuurlijke circulariteit ook in het landbouwsysteem, dat wil zeggen in de natuur die we hebben ingericht om de wensen van naar welvaart strevende mensen optimaal te bedienen? We willen genoeg te eten hebben en daar niet al te veel voor betalen. Tevens willen we de biodiversiteit versterken. Met kunstmest kan dat, een strategie waar de VS op in lijken te zetten. Europese overheden willen er vanaf omdat het maken van kunstmest veel fossiele energie kost en bij te royale toepassing de bodem uitboert. Op dit moment ligt de kunstmestfabriek van Yara in Sluiskil stil omdat de aardgasprijzen te hoog zijn om tegen acceptabele prijzen kunstmest te produceren. Met de Green Deal en de Farm2Fork-strategie heeft de EU heeft besloten voor 25% fossielvrije landbouw te gaan.
Een nieuw tijdperk kondigt zich aan. Den Haag en Brussel stellen de voedselketen voor een nieuwe uitdaging, met nieuwe normen waaraan de landbouw moet voldoen.

We want to say thanks to the author of this short article for this amazing material

Landbouw en wereldwijde ongelijkheid – Groene Circulaire Meststoffen (6) – Foodlog

" ["date_timestamp"]=> int(1637391241) } [1]=> array(11) { ["title"]=> string(70) "Novel artificial genomic DNA can replicate and evolve outside the cell" ["link"]=> string(91) "https://travors.com/novel-artificial-genomic-dna-can-replicate-and-evolve-outside-the-cell/" ["dc"]=> array(1) { ["creator"]=> string(12) "Tony Grantly" } ["pubdate"]=> string(31) "Sat, 20 Nov 2021 06:50:51 +0000" ["category"]=> string(57) "Health And ScienceartificialcellDNAevolvegenomicreplicate" ["guid"]=> string(27) "https://travors.com/?p=5929" ["description"]=> string(732) "Journal Reference: Hiroki Okauchi, Norikazu Ichihashi. Continuous Cell-Free Replication and Evolution of Artificial Genomic DNA in a Compartmentalized Gene Expression System. ACS Synthetic Biology, 2021; DOI: 10.1021/acssynbio.1c00430 The ability to proliferate and evolve is one of the defining characteristics of living organisms. However, no artificial materials with these characteristics have been created. In order to ... Read more" ["content"]=> array(1) { ["encoded"]=> string(3671) "

Journal Reference:

 1. Hiroki Okauchi, Norikazu Ichihashi. Continuous Cell-Free Replication and Evolution of Artificial Genomic DNA in a Compartmentalized Gene Expression System. ACS Synthetic Biology, 2021; DOI: 10.1021/acssynbio.1c00430

The ability to proliferate and evolve is one of the defining characteristics of living organisms. However, no artificial materials with these characteristics have been created. In order to develop an artificial molecular system that can multiply and evolve, the information (genes) coded in DNA must be translated into RNA, proteins must be expressed, and the cycle of DNA replication with those proteins must continue over a long period in the system. To date, it has been impossible to create a reaction system in which the genes necessary for DNA replication are expressed while those genes simultaneously carry out their function.

The group succeeded in translating the genes into proteins and replicating the original circular DNA with the translated proteins by using a circular DNA carrying two genes necessary for DNA replication (artificial genomic DNA) and a cell-free transcription-translation system(1). Furthermore, they also successfully improved the DNA to evolve to a DNA with a 10-fold increase in replication efficiency by continuing this DNA replication cycle for about 60 days.

By adding the genes necessary for transcription and translation to the artificial genomic DNA developed by the group, it could be possible to develop artificial cells that can grow autonomously simply by feeding them low-molecular-weight compounds such as amino acids and nucleotides, in the future. If such artificial cells can be created, we can expect that useful substances currently produced using living organisms (such as substances for drug development and food production) will become more stable and easier to control.

This research has been led by Professor Norikazu Ichihashi, a research director of the project “Development of a self-regenerative artificial genome replication-transcription-translation system” in the research area “Large-scale genome synthesis and cell programming” under the JST’s Strategic Basic Research Programs CREST (Team type). In this research area, JST aims to elucidate basic principles in relation to the structure and function of genomes for the creation of a platform technology for the use of cells.

*(1) A cell-free transcription and translation system

A reaction solution containing all the factors necessary for the RNA transcription from genes encoded in DNA and translation into proteins outside the cell. The present study used the reconstituted PURE system (Shimizu et al. Nat Biotechnol. 2001), composed entirely of purified, known proteins and RNA. Hence, the system is free of unknown elements. This system was developed by Yoshihiro Shimizu (RIKEN Center for Frontier Biosciences) and his colleagues in the Takuya Ueda’s laboratory at the University of Tokyo.

We would like to say thanks to the writer of this post for this remarkable web content

Novel artificial genomic DNA can replicate and evolve outside the cell

" } ["summary"]=> string(732) "Journal Reference: Hiroki Okauchi, Norikazu Ichihashi. Continuous Cell-Free Replication and Evolution of Artificial Genomic DNA in a Compartmentalized Gene Expression System. ACS Synthetic Biology, 2021; DOI: 10.1021/acssynbio.1c00430 The ability to proliferate and evolve is one of the defining characteristics of living organisms. However, no artificial materials with these characteristics have been created. In order to ... Read more" ["atom_content"]=> string(3671) "

Journal Reference:

 1. Hiroki Okauchi, Norikazu Ichihashi. Continuous Cell-Free Replication and Evolution of Artificial Genomic DNA in a Compartmentalized Gene Expression System. ACS Synthetic Biology, 2021; DOI: 10.1021/acssynbio.1c00430

The ability to proliferate and evolve is one of the defining characteristics of living organisms. However, no artificial materials with these characteristics have been created. In order to develop an artificial molecular system that can multiply and evolve, the information (genes) coded in DNA must be translated into RNA, proteins must be expressed, and the cycle of DNA replication with those proteins must continue over a long period in the system. To date, it has been impossible to create a reaction system in which the genes necessary for DNA replication are expressed while those genes simultaneously carry out their function.

The group succeeded in translating the genes into proteins and replicating the original circular DNA with the translated proteins by using a circular DNA carrying two genes necessary for DNA replication (artificial genomic DNA) and a cell-free transcription-translation system(1). Furthermore, they also successfully improved the DNA to evolve to a DNA with a 10-fold increase in replication efficiency by continuing this DNA replication cycle for about 60 days.

By adding the genes necessary for transcription and translation to the artificial genomic DNA developed by the group, it could be possible to develop artificial cells that can grow autonomously simply by feeding them low-molecular-weight compounds such as amino acids and nucleotides, in the future. If such artificial cells can be created, we can expect that useful substances currently produced using living organisms (such as substances for drug development and food production) will become more stable and easier to control.

This research has been led by Professor Norikazu Ichihashi, a research director of the project “Development of a self-regenerative artificial genome replication-transcription-translation system” in the research area “Large-scale genome synthesis and cell programming” under the JST’s Strategic Basic Research Programs CREST (Team type). In this research area, JST aims to elucidate basic principles in relation to the structure and function of genomes for the creation of a platform technology for the use of cells.

*(1) A cell-free transcription and translation system

A reaction solution containing all the factors necessary for the RNA transcription from genes encoded in DNA and translation into proteins outside the cell. The present study used the reconstituted PURE system (Shimizu et al. Nat Biotechnol. 2001), composed entirely of purified, known proteins and RNA. Hence, the system is free of unknown elements. This system was developed by Yoshihiro Shimizu (RIKEN Center for Frontier Biosciences) and his colleagues in the Takuya Ueda’s laboratory at the University of Tokyo.

We would like to say thanks to the writer of this post for this remarkable web content

Novel artificial genomic DNA can replicate and evolve outside the cell

" ["date_timestamp"]=> int(1637391051) } [2]=> array(11) { ["title"]=> string(41) "Probable Serie A formations: all the news" ["link"]=> string(61) "https://travors.com/probable-serie-a-formations-all-the-news/" ["dc"]=> array(1) { ["creator"]=> string(8) "Tim Hall" } ["pubdate"]=> string(31) "Sat, 20 Nov 2021 06:32:04 +0000" ["category"]=> string(32) "SportformationsnewsprobableSerie" ["guid"]=> string(27) "https://travors.com/?p=5926" ["description"]=> string(578) "Serie A is back after the break with a really rich menu: direct clashes, ‘trap’ races and Mourinho who baptizes Sheva. The stop has increased the attendance in the infirmary. Immobile does not recover, Dybala not summoned. Milan, Rebic stops in training. Fiorentina without power plants. Inzaghi does the count but recovers Dzeko LIKELY TRAINING ... Read more" ["content"]=> array(1) { ["encoded"]=> string(16182) "

Serie A is back after the break with a really rich menu: direct clashes, ‘trap’ races and Mourinho who baptizes Sheva. The stop has increased the attendance in the infirmary. Immobile does not recover, Dybala not summoned. Milan, Rebic stops in training. Fiorentina without power plants. Inzaghi does the count but recovers Dzeko

LIKELY TRAINING DAY 13 – VIDEO. FANTASHOW TIPS

The wait was long; the break did not smile on Mancini’s Italy who will play for access to the World Cup in March. Now, however, we must return to concentrate on Serie A: if on the one hand the break allowed us to catch our breath and recover from various injuries, on the other the various national teams returned players who were bruised or even not usable. Fans and fantasy coaches are looking for fresh news and we are ready to ‘supply’ them.

Let us therefore call into question the team of Sky Sport reporters: our guys are already operational. Between training doubts, recoveries and run-offs still to be resolved, we are ready to leave with the usual round of retreats.

ATALANTA-SPEZIA, Saturday at 3pm

Atalanta, relay ready in attack

Both are veterans of the engagement with the Colombian national team. Between matches and travels, both Zapata and Muriel still have a bit to recover and therefore Gasperini will presumably use both of them. Starting from the beginning it should be Duvan, flanked by Ilicic. Behind again available Toloi. After the emergency in defense, Freuler finds De Roon as a partner in midfield, while Pasalic is certain on the trocar

Spezia, Nikolaou suspended

The disqualification of Nikolau opens the doors to the returning Hristov, in a runoff with Kiwior to support Erlic. In the median it is difficult to deviate from the Kovalenko-Sala-Maggiore hypothesis. A few more doubts in attack with Nzola favored above all. On its sides Gyasi and one between Strelec and Verde.

LAZIO-JUVENTUS, Saturday at 6pm

Lazio, Pedro deputy building?

ReturnsRaiola: “Pogba to Juventus? Dreaming is free”

In Formello the spotlights were on Immobile which, however, did not recover. King Ciro hoped for it but in the end he will be a spectator. Marusic is positive at Covid-19 while Lazzari returned to training as well as Pedro, who had stopped mid-week. The Spaniard could act as a central striker but also keep an eye on Muriqi who always remains a real possibility. In the trio of attackers space for Zaccagni should Pedro act as deputy Immobile. In the median Cataldi and Luis Alberto on pole on Leiva and Basic

Juventus, Dybala and Ramsey not called up

In addition to Joya, Ramsey, Bernardeschi, De Sciglio and Chiellini also remain in the pits. Bentancur is not 100%. Kean is back and has made the most of the stop. In attack Morata will be assisted by Chiesa. Overtaking in view of Luca Pellegrini against Alex Sandro in the role of left-back.

FIORENTINA-MILAN, Saturday at 8.45pm

Fiorentina, total emergency in defense

Big trouble for Italian: against Milan there will be no Milenkovic and Martinez Quarta, both disqualified. In addition there is Nastasic injured and therefore only Igor remains as central player. Obviously an adaptation will be needed: who will play central out of position? The purple coach tried Venuti who seems to be the favorite even though both Pulgar and Amrabat were missing. Both midfielders could fill the hole in defense. Both Dragowski and Nico Gonzalez are back. The first goes towards a starting shirt, the second does not. For now favorites Callejon and Saponara

Milan, physical problem for Rebic in training: it’s up to Leao

Stefano Pioli has to think about the double commitment: to defend the top of the table and try the miracle in the Champions League. Any choice of training will be dictated precisely by the European commitment. But an episode in training on the eve forcibly dissolves a ballot, the one that concerned Rebic (physical problem for him) and Leao: therefore the Portuguese will start in Florence. In the role of center-forward Giroud-Ibra open ballot. In defense, Romagnoli is back and should play from 1 ‘alongside Tomori. Kalulu full backs and Theo Hernandez.

SASSUOLO-CAGLIARI, Sunday at 12:30

Sassuolo, out Boga and Djuricic

L’ideaJoao Pedro in the playoffs? Capozucca: “He has a passport”

There are not too many training doubts for Alessio Dionisi’s neroverdi, who cannot yet have Boga and Djuricic. Ballot in defense, on the right between Toljan and Muldur and on the other side Rogerio ahead of Kyriakopoulos. Berardi is sure of his place in the trocar while Defrel is fighting with both Traoré and Raspadori. In fact, the Frenchman can play in both positions. In attack there will be Scamacca

Cagliari, Dalbert and Keita ready from the start

The break allowed Mazzarri to be able to work for a long time with the team and above all it allowed the medical staff to return some players who will be very important in this delicate phase for the rossoblù. Ceppitelli should support Carboni in defense. Dalbert returns to the left but Deiola is not out of the game as he can be moved to the center. Keita eventually hopes to partner with Joao Pedro. Usual problem for South Americans returning from commitments with their respective national teams. Almost everyone will initially be required to rest except Nandez

BOLOGNA-VENICE, Sunday at 3pm

Bologna, Svanberg in doubt. Viola recovered

Few corrections to the “usual” only one owner of Mr. Sinisa Mihajlovic. The defense cannot be touched: unless there are surprises Theate, Medel and Soumaoro will be the three behind. Right out De Silvestri while in midweek Svanberg had a muscle problem. Its status, as they would say in America, is ‘day-to-day’. Ready to replace him, in case, there would be Viola who has completed his recovery. In front, Arnautovic will lead the rossoblù troop with Soriano and Barrow in support

Venice, almost complete pink

Only Fiordilino remains in the infirmary. This means that both Vacca and Johnsen can be available for the match in Bologna. Both hope to return immediately to the starting XI but in attack Okereke and Aramu, for now, do not touch and therefore Johnsen can wait on the bench. Haps confirmed on the left and in the middle the excluded, given the return of Vacca, should be Kiyine

SALERNITANA-SAMPDORIA, Sunday at 3pm

Salernitana, out Strandberg. Djuric snares Simy

One doubt in defense and one in attack. For the rest, the XI ant Sampdoria should be decided. Without Stranberg Colantuono thinks of one between Gagliolo and Jaroszynski with the second who could win. In the median there will be Kastanos, Di Tacchio and Lassana Coulibaly while in attack there is a very open duel between Djuric and Simy. Few doubts, however, on the use of Ribery and Bonazzoli

Sampdoria, Yoshida tries. No discounts for Adrien Silva

The appeal of Sampdoria against the disqualification of Adrien Silva was not accepted and therefore he will not be available for the trip to Salerno. Monitored Yoshida who accused a knee problem while he was in the national team. Dragusin (or Ferrari) ready to replace the Japanese who, however, tries to grit his teeth. In the middle of the field the possible surprise is Ciervo even if at the moment he is not to be considered in advantage. In front, however, we should see the Quagliarella-Caputo duo with all due respect to Gabbiadini

INTER-NAPLES, Sunday at 6pm

Inter, Inzaghi counts but Dzeko will be there

InterviewMertens: “I love Naples, we can dream of the title”

Bruised, injured, recoverable. The ‘medical’ map that Simone Inzaghi has in his hands is full of information. Let’s start with the recoverable ones: Bastoni and Dzeko have seen each other on the field and therefore the alarm has returned but the commitment is tough and therefore all are 100% needed. De Vrij is injured and Ranocchia will play in the middle. Lautaro Martinez is back injured but with Sanchez injured the ‘Toro’ will be on the field. Doubt about his partner. As mentioned, Dzeko has recovered but the place is played with Correa as Inzaghi is also thinking about the Champions League

Naples, Spalletti in typical formation

The surprises in Naples are very very close to zero. Only a couple of players will be unavailable, for the rest there is plenty of choice but Spalletti, formerly on duty, we know that for now he does not really like to rotate the starting XI. Behind then there will be Koulibaly and Rrahmani. Politano has the advantage (even in time) over Lozano while Insigne and Osimhen are not in discossione

GENOA-ROME, Sunday at 8.45pm

Genoa, Sheva loses (already) the pieces

Since his official appointment we have all assumed the possible XI holder of Shevchenko but the stop has complicated a lot ‘the plans of the new rossoblù coach. The list of unavailable is really long: in the last few days Criscito and Caicedo have been added. Sirigu had left the retreat of Italy. In short, not the best way to start her Italian adventure for Sheva. The Ukrainian will go with a 3-5-2 start with Biarschi, Masiello and Vasquez in defense. With Fares out (but they can recover Hernani and Vanheuseden) on the left there will be Cambiaso with Ghiglione on the other front. In front of favorites Pandev and Bianchi

Rome, Mou finds Pellegrini and Kumbulla

In Genoa it will be 3-4-1-2 again with an attacking duo formed by Shomurodov and Abraham. The two good news concern the return of Pellegrini and Kumbulla to the group. The first will be placed behind the strikers while the second will form the defensive trio that will be completed by Mancini and Ibanez. On the left favorite El Shaarawy which means new bench for Mkhitaryan

VERONA-EMPOLI, Monday at 6pm

Verona, runoff in the median. Two disqualified

Simeone’s golden moment will earn him another starting shirt. Few doubts in this sense also because Kalinic, like Bessa, is disqualified. The defense will remain the same as in the last few outings while in the median there is Ilic recovered. The Serbian perhaps will not be risked from the first minute (therefore Tameze remains on pole); for the other place no doubt: shirt to Miguel Veloso. On the left he can recover Lazovic

Empoli, Andreazzoli has everyone available

Empty infirmary in the Empoli home. If we add the disqualified zeroes, Andrazzoli is one of the few coaches of this day to have all the possible choices given the total availability of the squad. The Di Francesco-Pinamonti duo is still the favorite in front. Stojanovic is back in defense as well as available (and probable owner) Viti. In the median, on the other hand, Stulac hopes to stay on the owners’ radar

TURIN-UDINESE, Monday at 8.45 pm

Turin, Brekalo is back. Djidji at risk

The certainties in Turin are in attack and in midfield. Some doubts remain in defense and on the trocar. With Sanabria bruised safe shirt on the shoulders of Andrea Belotti while in the middle pair Pobega-Lukic. Brekalo is back available while Praet is unavailable. Djidji is a possible absence due to an operation. Rodriguez is out and therefore Zima and Izzo remain in contention for a place in the three-man line

Udinese, out solo Makengo

Two yellow cards remedied within a few minutes have decreed the exclusion of Makengo due to disqualification from the match on Monday evening. In the middle of the field, therefore, there is Jajalo’s candidacy, ahead of Arslan. In defense we should see Perez again after his debut two weeks ago. Pereyra will be on the trocar while Pussetto hopes to convince Gotti even if the Beto-Deulofeu duo remains very favorite

We wish to thank the writer of this article for this awesome content

Probable Serie A formations: all the news

" } ["summary"]=> string(578) "Serie A is back after the break with a really rich menu: direct clashes, ‘trap’ races and Mourinho who baptizes Sheva. The stop has increased the attendance in the infirmary. Immobile does not recover, Dybala not summoned. Milan, Rebic stops in training. Fiorentina without power plants. Inzaghi does the count but recovers Dzeko LIKELY TRAINING ... Read more" ["atom_content"]=> string(16182) "

Serie A is back after the break with a really rich menu: direct clashes, ‘trap’ races and Mourinho who baptizes Sheva. The stop has increased the attendance in the infirmary. Immobile does not recover, Dybala not summoned. Milan, Rebic stops in training. Fiorentina without power plants. Inzaghi does the count but recovers Dzeko

LIKELY TRAINING DAY 13 – VIDEO. FANTASHOW TIPS

The wait was long; the break did not smile on Mancini’s Italy who will play for access to the World Cup in March. Now, however, we must return to concentrate on Serie A: if on the one hand the break allowed us to catch our breath and recover from various injuries, on the other the various national teams returned players who were bruised or even not usable. Fans and fantasy coaches are looking for fresh news and we are ready to ‘supply’ them.

Let us therefore call into question the team of Sky Sport reporters: our guys are already operational. Between training doubts, recoveries and run-offs still to be resolved, we are ready to leave with the usual round of retreats.

ATALANTA-SPEZIA, Saturday at 3pm

Atalanta, relay ready in attack

Both are veterans of the engagement with the Colombian national team. Between matches and travels, both Zapata and Muriel still have a bit to recover and therefore Gasperini will presumably use both of them. Starting from the beginning it should be Duvan, flanked by Ilicic. Behind again available Toloi. After the emergency in defense, Freuler finds De Roon as a partner in midfield, while Pasalic is certain on the trocar

Spezia, Nikolaou suspended

The disqualification of Nikolau opens the doors to the returning Hristov, in a runoff with Kiwior to support Erlic. In the median it is difficult to deviate from the Kovalenko-Sala-Maggiore hypothesis. A few more doubts in attack with Nzola favored above all. On its sides Gyasi and one between Strelec and Verde.

LAZIO-JUVENTUS, Saturday at 6pm

Lazio, Pedro deputy building?

ReturnsRaiola: “Pogba to Juventus? Dreaming is free”

In Formello the spotlights were on Immobile which, however, did not recover. King Ciro hoped for it but in the end he will be a spectator. Marusic is positive at Covid-19 while Lazzari returned to training as well as Pedro, who had stopped mid-week. The Spaniard could act as a central striker but also keep an eye on Muriqi who always remains a real possibility. In the trio of attackers space for Zaccagni should Pedro act as deputy Immobile. In the median Cataldi and Luis Alberto on pole on Leiva and Basic

Juventus, Dybala and Ramsey not called up

In addition to Joya, Ramsey, Bernardeschi, De Sciglio and Chiellini also remain in the pits. Bentancur is not 100%. Kean is back and has made the most of the stop. In attack Morata will be assisted by Chiesa. Overtaking in view of Luca Pellegrini against Alex Sandro in the role of left-back.

FIORENTINA-MILAN, Saturday at 8.45pm

Fiorentina, total emergency in defense

Big trouble for Italian: against Milan there will be no Milenkovic and Martinez Quarta, both disqualified. In addition there is Nastasic injured and therefore only Igor remains as central player. Obviously an adaptation will be needed: who will play central out of position? The purple coach tried Venuti who seems to be the favorite even though both Pulgar and Amrabat were missing. Both midfielders could fill the hole in defense. Both Dragowski and Nico Gonzalez are back. The first goes towards a starting shirt, the second does not. For now favorites Callejon and Saponara

Milan, physical problem for Rebic in training: it’s up to Leao

Stefano Pioli has to think about the double commitment: to defend the top of the table and try the miracle in the Champions League. Any choice of training will be dictated precisely by the European commitment. But an episode in training on the eve forcibly dissolves a ballot, the one that concerned Rebic (physical problem for him) and Leao: therefore the Portuguese will start in Florence. In the role of center-forward Giroud-Ibra open ballot. In defense, Romagnoli is back and should play from 1 ‘alongside Tomori. Kalulu full backs and Theo Hernandez.

SASSUOLO-CAGLIARI, Sunday at 12:30

Sassuolo, out Boga and Djuricic

L’ideaJoao Pedro in the playoffs? Capozucca: “He has a passport”

There are not too many training doubts for Alessio Dionisi’s neroverdi, who cannot yet have Boga and Djuricic. Ballot in defense, on the right between Toljan and Muldur and on the other side Rogerio ahead of Kyriakopoulos. Berardi is sure of his place in the trocar while Defrel is fighting with both Traoré and Raspadori. In fact, the Frenchman can play in both positions. In attack there will be Scamacca

Cagliari, Dalbert and Keita ready from the start

The break allowed Mazzarri to be able to work for a long time with the team and above all it allowed the medical staff to return some players who will be very important in this delicate phase for the rossoblù. Ceppitelli should support Carboni in defense. Dalbert returns to the left but Deiola is not out of the game as he can be moved to the center. Keita eventually hopes to partner with Joao Pedro. Usual problem for South Americans returning from commitments with their respective national teams. Almost everyone will initially be required to rest except Nandez

BOLOGNA-VENICE, Sunday at 3pm

Bologna, Svanberg in doubt. Viola recovered

Few corrections to the “usual” only one owner of Mr. Sinisa Mihajlovic. The defense cannot be touched: unless there are surprises Theate, Medel and Soumaoro will be the three behind. Right out De Silvestri while in midweek Svanberg had a muscle problem. Its status, as they would say in America, is ‘day-to-day’. Ready to replace him, in case, there would be Viola who has completed his recovery. In front, Arnautovic will lead the rossoblù troop with Soriano and Barrow in support

Venice, almost complete pink

Only Fiordilino remains in the infirmary. This means that both Vacca and Johnsen can be available for the match in Bologna. Both hope to return immediately to the starting XI but in attack Okereke and Aramu, for now, do not touch and therefore Johnsen can wait on the bench. Haps confirmed on the left and in the middle the excluded, given the return of Vacca, should be Kiyine

SALERNITANA-SAMPDORIA, Sunday at 3pm

Salernitana, out Strandberg. Djuric snares Simy

One doubt in defense and one in attack. For the rest, the XI ant Sampdoria should be decided. Without Stranberg Colantuono thinks of one between Gagliolo and Jaroszynski with the second who could win. In the median there will be Kastanos, Di Tacchio and Lassana Coulibaly while in attack there is a very open duel between Djuric and Simy. Few doubts, however, on the use of Ribery and Bonazzoli

Sampdoria, Yoshida tries. No discounts for Adrien Silva

The appeal of Sampdoria against the disqualification of Adrien Silva was not accepted and therefore he will not be available for the trip to Salerno. Monitored Yoshida who accused a knee problem while he was in the national team. Dragusin (or Ferrari) ready to replace the Japanese who, however, tries to grit his teeth. In the middle of the field the possible surprise is Ciervo even if at the moment he is not to be considered in advantage. In front, however, we should see the Quagliarella-Caputo duo with all due respect to Gabbiadini

INTER-NAPLES, Sunday at 6pm

Inter, Inzaghi counts but Dzeko will be there

InterviewMertens: “I love Naples, we can dream of the title”

Bruised, injured, recoverable. The ‘medical’ map that Simone Inzaghi has in his hands is full of information. Let’s start with the recoverable ones: Bastoni and Dzeko have seen each other on the field and therefore the alarm has returned but the commitment is tough and therefore all are 100% needed. De Vrij is injured and Ranocchia will play in the middle. Lautaro Martinez is back injured but with Sanchez injured the ‘Toro’ will be on the field. Doubt about his partner. As mentioned, Dzeko has recovered but the place is played with Correa as Inzaghi is also thinking about the Champions League

Naples, Spalletti in typical formation

The surprises in Naples are very very close to zero. Only a couple of players will be unavailable, for the rest there is plenty of choice but Spalletti, formerly on duty, we know that for now he does not really like to rotate the starting XI. Behind then there will be Koulibaly and Rrahmani. Politano has the advantage (even in time) over Lozano while Insigne and Osimhen are not in discossione

GENOA-ROME, Sunday at 8.45pm

Genoa, Sheva loses (already) the pieces

Since his official appointment we have all assumed the possible XI holder of Shevchenko but the stop has complicated a lot ‘the plans of the new rossoblù coach. The list of unavailable is really long: in the last few days Criscito and Caicedo have been added. Sirigu had left the retreat of Italy. In short, not the best way to start her Italian adventure for Sheva. The Ukrainian will go with a 3-5-2 start with Biarschi, Masiello and Vasquez in defense. With Fares out (but they can recover Hernani and Vanheuseden) on the left there will be Cambiaso with Ghiglione on the other front. In front of favorites Pandev and Bianchi

Rome, Mou finds Pellegrini and Kumbulla

In Genoa it will be 3-4-1-2 again with an attacking duo formed by Shomurodov and Abraham. The two good news concern the return of Pellegrini and Kumbulla to the group. The first will be placed behind the strikers while the second will form the defensive trio that will be completed by Mancini and Ibanez. On the left favorite El Shaarawy which means new bench for Mkhitaryan

VERONA-EMPOLI, Monday at 6pm

Verona, runoff in the median. Two disqualified

Simeone’s golden moment will earn him another starting shirt. Few doubts in this sense also because Kalinic, like Bessa, is disqualified. The defense will remain the same as in the last few outings while in the median there is Ilic recovered. The Serbian perhaps will not be risked from the first minute (therefore Tameze remains on pole); for the other place no doubt: shirt to Miguel Veloso. On the left he can recover Lazovic

Empoli, Andreazzoli has everyone available

Empty infirmary in the Empoli home. If we add the disqualified zeroes, Andrazzoli is one of the few coaches of this day to have all the possible choices given the total availability of the squad. The Di Francesco-Pinamonti duo is still the favorite in front. Stojanovic is back in defense as well as available (and probable owner) Viti. In the median, on the other hand, Stulac hopes to stay on the owners’ radar

TURIN-UDINESE, Monday at 8.45 pm

Turin, Brekalo is back. Djidji at risk

The certainties in Turin are in attack and in midfield. Some doubts remain in defense and on the trocar. With Sanabria bruised safe shirt on the shoulders of Andrea Belotti while in the middle pair Pobega-Lukic. Brekalo is back available while Praet is unavailable. Djidji is a possible absence due to an operation. Rodriguez is out and therefore Zima and Izzo remain in contention for a place in the three-man line

Udinese, out solo Makengo

Two yellow cards remedied within a few minutes have decreed the exclusion of Makengo due to disqualification from the match on Monday evening. In the middle of the field, therefore, there is Jajalo’s candidacy, ahead of Arslan. In defense we should see Perez again after his debut two weeks ago. Pereyra will be on the trocar while Pussetto hopes to convince Gotti even if the Beto-Deulofeu duo remains very favorite

We wish to thank the writer of this article for this awesome content

Probable Serie A formations: all the news

" ["date_timestamp"]=> int(1637389924) } [3]=> array(11) { ["title"]=> string(80) "At the Theranos trial, the founder denies any fraud and provides her own defense" ["link"]=> string(100) "https://travors.com/at-the-theranos-trial-the-founder-denies-any-fraud-and-provides-her-own-defense/" ["dc"]=> array(1) { ["creator"]=> string(12) "Paula Hooper" } ["pubdate"]=> string(31) "Sat, 20 Nov 2021 05:47:08 +0000" ["category"]=> string(48) "World NewsdefensedeniesfounderfraudTheranostrial" ["guid"]=> string(27) "https://travors.com/?p=5923" ["description"]=> string(675) "Elizabeth Holmes, founder and CEO of Theranos, arrives in federal court for her trial, in San Jose, Calif. On August 31, 2021. NIC COURY / AP Elizabeth Holmes, a fallen biotech star, testified Friday, November 19 during her fraud trial, where she appeared before jurors as a visionary entrepreneur, having sacrificed her savings and left ... Read more" ["content"]=> array(1) { ["encoded"]=> string(6250) "

Elizabeth Holmes, a fallen biotech star, testified Friday, November 19 during her fraud trial, where she appeared before jurors as a visionary entrepreneur, having sacrificed her savings and left a renowned university to fulfill her dream.

Elizabeth Holmes risks spending decades behind bars if found guilty of fooling investors in Theranos, the famous start-up specializing in the manufacture of blood tests and whose value has reached billions of dollars, but which collapsed following accusations of fraud.

“I started by telling my parents about it, they let me use the money saved for my studies to work on my patent, then I raised funds or borrowed money”, she told federal court in San Jose, California, the heart of Silicon Valley.

Read also Article reserved for our subscribers Theranos, the start-up that wanted to revolutionize blood tests, before American justice

Elizabeth Holmes, who started Theranos in 2003 at the age of 19, planned to produce diagnostic tools on a large scale faster and cheaper than traditional labs, using methods said to allow up to 200 analyzes. from a few drops of blood. But the machines didn’t work.

Elizabeth Holmes quit her studies at Stanford University in 2004, claiming that she “Spent all his time doing research”, at odds with prosecutors who accuse him of selling a lie to deceive investors.

“I did it by myself, then I created a company”, she said in her famous hoarse voice and with her usual passion – which has fueled the buzz around her in the tech world.

Try and fail

During her testimony, Elizabeth Holmes, who is now 37, explained that she was transparent about the expenses of her company with one of her first investors and assured that she tried to “Meet all the people who knew someone who worked in the pharmaceutical sector or worked there themselves”.

Read also Article reserved for our subscribers Silicon Valley fooled by Theranos

She took the stand after prosecutors presented their case on Friday, after more than eleven weeks of debate and some 20 witnesses. Testifying in her own defense carries significant risks as prosecutors can grapple with any inconsistency between what she says in court and her many public statements.

Elizabeth Holmes rose to fame by convincing established funders, journalists and business partners that her idea was feasible and could revolutionize medical testing. Renowned for her steely gaze, she regularly wore a black turtleneck sweater… Like Steve Jobs, the founder of Apple, her idol. She wowed influential figures like media mogul Rupert Murdoch and former U.S. Defense Secretary Jim Mattis, but that all changed after a series of articles published in 2015 by the Wall Street Journal, which questioned the functioning of Theranos’ machines.

Before Elizabeth Holmes, the defense called Fabrizio Bonanni to testify. A retired executive from biotech company Amgen, he was recruited to help Theranos as the start-up faced fraud charges in 2016. “I admired his willingness to listen to the positions of others without being on the defensive”, Bonanni told the court. “People tend to listen and say Yes, but. Holmes never said Yes, but ».

Her defense had argued at the opening of the trial that she was guilty of nothing but trying and failing to realize a visionary idea. Elizabeth Holmes is charged with fraud and conspiring to commit fraud. If found guilty, she could be jailed for up to twenty years on each count.

Also listen Theranos: Silicon Valley’s Biggest Scam

The World with AFP

We wish to give thanks to the author of this write-up for this amazing material

At the Theranos trial, the founder denies any fraud and provides her own defense

" } ["summary"]=> string(675) "Elizabeth Holmes, founder and CEO of Theranos, arrives in federal court for her trial, in San Jose, Calif. On August 31, 2021. NIC COURY / AP Elizabeth Holmes, a fallen biotech star, testified Friday, November 19 during her fraud trial, where she appeared before jurors as a visionary entrepreneur, having sacrificed her savings and left ... Read more" ["atom_content"]=> string(6250) "

Elizabeth Holmes, a fallen biotech star, testified Friday, November 19 during her fraud trial, where she appeared before jurors as a visionary entrepreneur, having sacrificed her savings and left a renowned university to fulfill her dream.

Elizabeth Holmes risks spending decades behind bars if found guilty of fooling investors in Theranos, the famous start-up specializing in the manufacture of blood tests and whose value has reached billions of dollars, but which collapsed following accusations of fraud.

“I started by telling my parents about it, they let me use the money saved for my studies to work on my patent, then I raised funds or borrowed money”, she told federal court in San Jose, California, the heart of Silicon Valley.

Read also Article reserved for our subscribers Theranos, the start-up that wanted to revolutionize blood tests, before American justice

Elizabeth Holmes, who started Theranos in 2003 at the age of 19, planned to produce diagnostic tools on a large scale faster and cheaper than traditional labs, using methods said to allow up to 200 analyzes. from a few drops of blood. But the machines didn’t work.

Elizabeth Holmes quit her studies at Stanford University in 2004, claiming that she “Spent all his time doing research”, at odds with prosecutors who accuse him of selling a lie to deceive investors.

“I did it by myself, then I created a company”, she said in her famous hoarse voice and with her usual passion – which has fueled the buzz around her in the tech world.

Try and fail

During her testimony, Elizabeth Holmes, who is now 37, explained that she was transparent about the expenses of her company with one of her first investors and assured that she tried to “Meet all the people who knew someone who worked in the pharmaceutical sector or worked there themselves”.

Read also Article reserved for our subscribers Silicon Valley fooled by Theranos

She took the stand after prosecutors presented their case on Friday, after more than eleven weeks of debate and some 20 witnesses. Testifying in her own defense carries significant risks as prosecutors can grapple with any inconsistency between what she says in court and her many public statements.

Elizabeth Holmes rose to fame by convincing established funders, journalists and business partners that her idea was feasible and could revolutionize medical testing. Renowned for her steely gaze, she regularly wore a black turtleneck sweater… Like Steve Jobs, the founder of Apple, her idol. She wowed influential figures like media mogul Rupert Murdoch and former U.S. Defense Secretary Jim Mattis, but that all changed after a series of articles published in 2015 by the Wall Street Journal, which questioned the functioning of Theranos’ machines.

Before Elizabeth Holmes, the defense called Fabrizio Bonanni to testify. A retired executive from biotech company Amgen, he was recruited to help Theranos as the start-up faced fraud charges in 2016. “I admired his willingness to listen to the positions of others without being on the defensive”, Bonanni told the court. “People tend to listen and say Yes, but. Holmes never said Yes, but ».

Her defense had argued at the opening of the trial that she was guilty of nothing but trying and failing to realize a visionary idea. Elizabeth Holmes is charged with fraud and conspiring to commit fraud. If found guilty, she could be jailed for up to twenty years on each count.

Also listen Theranos: Silicon Valley’s Biggest Scam

The World with AFP

We wish to give thanks to the author of this write-up for this amazing material

At the Theranos trial, the founder denies any fraud and provides her own defense

" ["date_timestamp"]=> int(1637387228) } [4]=> array(11) { ["title"]=> string(98) "‘Deepfaking the thoughts’ could improve brain-computer interfaces for people with disabilities" ["link"]=> string(113) "https://travors.com/deepfaking-the-thoughts-could-improve-brain-computer-interfaces-for-people-with-disabilities/" ["dc"]=> array(1) { ["creator"]=> string(12) "Tony Grantly" } ["pubdate"]=> string(31) "Sat, 20 Nov 2021 05:33:50 +0000" ["category"]=> string(76) "Health And SciencebraincomputerDeepfakingdisabilitiesimproveinterfacespeople" ["guid"]=> string(27) "https://travors.com/?p=5921" ["description"]=> string(406) "‘Deepfaking the thoughts’ could improve brain-computer interfaces for people with disabilities – NovLink Home Mash L ‘Deepfaking the thoughts’ could improve brain-computer interfaces for people with disabilities We wish to give thanks to the writer of this write-up for this remarkable web content ‘Deepfaking the thoughts’ could improve brain-computer interfaces for people with disabilities" ["content"]=> array(1) { ["encoded"]=> string(6469) "
‘Deepfaking the thoughts’ could improve brain-computer interfaces for people with disabilities – NovLink


We wish to give thanks to the writer of this write-up for this remarkable web content

‘Deepfaking the thoughts’ could improve brain-computer interfaces for people with disabilities

" } ["summary"]=> string(406) "‘Deepfaking the thoughts’ could improve brain-computer interfaces for people with disabilities – NovLink Home Mash L ‘Deepfaking the thoughts’ could improve brain-computer interfaces for people with disabilities We wish to give thanks to the writer of this write-up for this remarkable web content ‘Deepfaking the thoughts’ could improve brain-computer interfaces for people with disabilities" ["atom_content"]=> string(6469) "
‘Deepfaking the thoughts’ could improve brain-computer interfaces for people with disabilities – NovLink


We wish to give thanks to the writer of this write-up for this remarkable web content

‘Deepfaking the thoughts’ could improve brain-computer interfaces for people with disabilities

" ["date_timestamp"]=> int(1637386430) } [5]=> array(11) { ["title"]=> string(75) "Forwards and midfielders for the 13th: trust in Chiesa, Soriano and Osimhen" ["link"]=> string(94) "https://travors.com/forwards-and-midfielders-for-the-13th-trust-in-chiesa-soriano-and-osimhen/" ["dc"]=> array(1) { ["creator"]=> string(8) "Tim Hall" } ["pubdate"]=> string(31) "Sat, 20 Nov 2021 05:02:25 +0000" ["category"]=> string(53) "Sport13thChiesaForwardsmidfieldersOsimhenSorianotrust" ["guid"]=> string(27) "https://travors.com/?p=5918" ["description"]=> string(681) "The freshness of Frattesi and Pobega should also be exploited. In attack, keep an eye on Shomurodov and Quagliarella After thirteen days of rest the championship restarts and the menu for this round immediately includes two matches of a certain impact such as Lazio-Juventus and Inter-Napoli. But matches like Fiorentina-Milan and Sassuolo-Cagliari are not to ... Read more" ["content"]=> array(1) { ["encoded"]=> string(4992) "

The freshness of Frattesi and Pobega should also be exploited. In attack, keep an eye on Shomurodov and Quagliarella

After thirteen days of rest the championship restarts and the menu for this round immediately includes two matches of a certain impact such as Lazio-Juventus and Inter-Napoli. But matches like Fiorentina-Milan and Sassuolo-Cagliari are not to be underestimated, which can give goals and a show.

bonus in median

Three goals in the last four games, complete with an own goal in Udine. Davide Frattesi (16 credits) unlocked and immediately became an important bonus factor. In the match against Cagliari, the current rear end, the midfielder can exalt himself with one of his typical insertions without the ball by inserting himself like a blade in the butter in the island defense, which did not appear at the top in these first 12 days. Big matches rarely get it wrong. And, against Juventus, both its quality and its quantity will be needed: Milinkovic-Savic (31 credits) is ready to lead Lazio in the clash against the Bianconeri. Orphans of Immobile and with the possibility of a false nueve, the biancocelesti rely on the Serbian midfielder, fresh from direct qualification for the World Cup with his national team and with morale, therefore, to a thousand. Pobega (18 credits) returns after the disqualification and is placed in the heart of the Turin midfield. With Juric, his insertion times are improving: already 2 goals and an assist in the season, the player aims to equal the exploit of the past championship where, with the jersey of the newly promoted Spezia, he scored six, providing three winning passes.

hot trocar

With Dybala out of action, the weight of the Juventus attack will be on Chiesa’s shoulders (28 credits): the former Fiorentina will act as a forward and his speed can put Acerbi and Luiz Felipe in crisis. We focus on the blue talent. Signs of recovery against Sampdoria for Roberto Soriano (20 credits). The Bologna midfielder made an assist for Svanberg showing that he still has a lot of quality to put at the service of the Bolognese. He can take the chair against Venezia, a courageous newly promoted player who plays a very proactive football and who, perhaps, can leave dangerous spaces precisely because of the holes of the Rossoblu 21. At 38, after a career that saw him raise any type of trophy, the desire to brush football is unstoppable for Franck Ribery (19 credits) who remains the last bastion of Salernitana. Against Lazio he was the last to surrender, even taking a pole against Reina beaten. And, after the assists of the last few days, he is increasingly aiming at the opponent’s goal. After all, in balanced matches such as the one that promises to be against Sampdoria you need the episode or the play of the champion …

on the hunt for goals

The absence of de Vrij, in the heart of the Nerazzurri rearguard, could be a small advantage for Victor Osimhen (32 credits), a slippery Napoli striker. The Nigerian, who has returned to full capacity after some minor physical ailments, can take advantage of his stride against Ranocchia, a candidate for the Dutch defender. Safe second hand. Against Salernitana D’Aversa he relies on Quagliarella (23 credits) to keep the bench and move the ranking that sees the Sampdoria in full relegation zone. Watch out for Giacomelli, the referee who usually grants the maximum punishment. And, perhaps, the opportunity to return to scoring can happen as it happened several weeks ago against Udinese. Shomurodov (18 credits) is a puzzle. Little minutes, but when he took the field he always did his duty: a goal and three assists in just 253 minutes of play. With Abraham the agreement is okay, plus he returns to Genoa as a fresh ex. Bet on the Uzbek’s desire for revenge who wants to climb positions in the heart of the Giallorossi attack.

We wish to give thanks to the writer of this write-up for this amazing content

Forwards and midfielders for the 13th: trust in Chiesa, Soriano and Osimhen

" } ["summary"]=> string(681) "The freshness of Frattesi and Pobega should also be exploited. In attack, keep an eye on Shomurodov and Quagliarella After thirteen days of rest the championship restarts and the menu for this round immediately includes two matches of a certain impact such as Lazio-Juventus and Inter-Napoli. But matches like Fiorentina-Milan and Sassuolo-Cagliari are not to ... Read more" ["atom_content"]=> string(4992) "

The freshness of Frattesi and Pobega should also be exploited. In attack, keep an eye on Shomurodov and Quagliarella

After thirteen days of rest the championship restarts and the menu for this round immediately includes two matches of a certain impact such as Lazio-Juventus and Inter-Napoli. But matches like Fiorentina-Milan and Sassuolo-Cagliari are not to be underestimated, which can give goals and a show.

bonus in median

Three goals in the last four games, complete with an own goal in Udine. Davide Frattesi (16 credits) unlocked and immediately became an important bonus factor. In the match against Cagliari, the current rear end, the midfielder can exalt himself with one of his typical insertions without the ball by inserting himself like a blade in the butter in the island defense, which did not appear at the top in these first 12 days. Big matches rarely get it wrong. And, against Juventus, both its quality and its quantity will be needed: Milinkovic-Savic (31 credits) is ready to lead Lazio in the clash against the Bianconeri. Orphans of Immobile and with the possibility of a false nueve, the biancocelesti rely on the Serbian midfielder, fresh from direct qualification for the World Cup with his national team and with morale, therefore, to a thousand. Pobega (18 credits) returns after the disqualification and is placed in the heart of the Turin midfield. With Juric, his insertion times are improving: already 2 goals and an assist in the season, the player aims to equal the exploit of the past championship where, with the jersey of the newly promoted Spezia, he scored six, providing three winning passes.

hot trocar

With Dybala out of action, the weight of the Juventus attack will be on Chiesa’s shoulders (28 credits): the former Fiorentina will act as a forward and his speed can put Acerbi and Luiz Felipe in crisis. We focus on the blue talent. Signs of recovery against Sampdoria for Roberto Soriano (20 credits). The Bologna midfielder made an assist for Svanberg showing that he still has a lot of quality to put at the service of the Bolognese. He can take the chair against Venezia, a courageous newly promoted player who plays a very proactive football and who, perhaps, can leave dangerous spaces precisely because of the holes of the Rossoblu 21. At 38, after a career that saw him raise any type of trophy, the desire to brush football is unstoppable for Franck Ribery (19 credits) who remains the last bastion of Salernitana. Against Lazio he was the last to surrender, even taking a pole against Reina beaten. And, after the assists of the last few days, he is increasingly aiming at the opponent’s goal. After all, in balanced matches such as the one that promises to be against Sampdoria you need the episode or the play of the champion …

on the hunt for goals

The absence of de Vrij, in the heart of the Nerazzurri rearguard, could be a small advantage for Victor Osimhen (32 credits), a slippery Napoli striker. The Nigerian, who has returned to full capacity after some minor physical ailments, can take advantage of his stride against Ranocchia, a candidate for the Dutch defender. Safe second hand. Against Salernitana D’Aversa he relies on Quagliarella (23 credits) to keep the bench and move the ranking that sees the Sampdoria in full relegation zone. Watch out for Giacomelli, the referee who usually grants the maximum punishment. And, perhaps, the opportunity to return to scoring can happen as it happened several weeks ago against Udinese. Shomurodov (18 credits) is a puzzle. Little minutes, but when he took the field he always did his duty: a goal and three assists in just 253 minutes of play. With Abraham the agreement is okay, plus he returns to Genoa as a fresh ex. Bet on the Uzbek’s desire for revenge who wants to climb positions in the heart of the Giallorossi attack.

We wish to give thanks to the writer of this write-up for this amazing content

Forwards and midfielders for the 13th: trust in Chiesa, Soriano and Osimhen

" ["date_timestamp"]=> int(1637384545) } [6]=> array(11) { ["title"]=> string(71) "“Russia is a country in a state of permanent post-traumatic stress”" ["link"]=> string(86) "https://travors.com/russia-is-a-country-in-a-state-of-permanent-post-traumatic-stress/" ["dc"]=> array(1) { ["creator"]=> string(12) "Paula Hooper" } ["pubdate"]=> string(31) "Sat, 20 Nov 2021 04:22:06 +0000" ["category"]=> string(51) "World NewsCountrypermanentposttraumaticRussiastress" ["guid"]=> string(27) "https://travors.com/?p=5915" ["description"]=> string(668) "Tribune. One of Russia’s most painful problems is that of historical memory. It is a country in a state of permanent post-traumatic stress. His most serious psychological trauma is the memory of the Stalinist terror, when, according to the most moderate estimates, around 1 million people were executed and 5 million sent to camps. Analysis ... Read more" ["content"]=> array(1) { ["encoded"]=> string(4299) "

Tribune. One of Russia’s most painful problems is that of historical memory. It is a country in a state of permanent post-traumatic stress. His most serious psychological trauma is the memory of the Stalinist terror, when, according to the most moderate estimates, around 1 million people were executed and 5 million sent to camps.

Analysis and recognition of this terrible experience is a prerequisite for the recovery of a nation, a kind of inoculation against relapses into totalitarianism.

The Memorial Society, founded at the time of the democratization of Gorbachev by Andrei Sakharov, has set itself precisely this task, of colossal scope and of even more colossal importance: to keep alive the memory of an era of European terrorism. State. An even more important task is turned towards the future: as long as we remember the names of all the victims and all the torturers, a repeat of the tragedy is impossible.

Read also Article reserved for our subscribers The legacy of Andrei Sakharov: from dissidents of the USSR to opponents of Vladimir Putin

For the same reason, but for the exact opposite purpose, the current Russian regime is no longer prepared to tolerate the activities of the Memorial Society.

Putinism is the omnipotence of the security services, which have subjugated all branches of government. The direct heirs and successors of a system whose power has been built on fear and closure of mouths, intimidate again and shut their mouths – without it they will not be able to retain power.

Repression accelerates

The memory of the Stalinist purges and summary trials inevitably leads society to draw parallels with contemporary arrests, trumped-up cases and mock trials. The extent of the current repression still cannot be compared to that of Stalin’s time, but it is accelerating and stumbling the Memorial Society, which constantly carries out actions that irritate the security services: it organizes days commemorative signs, placing “Last Address” signs on houses bearing the names of the people who were arrested here. The Memorial Society has put together a huge database with names; it is not finished, but it already contains information on 3 million victims and 40,000 executioners. Everyone can look for their relatives there; often he finds them. It is a strong feeling that makes us look at the past and the present differently.

Read also Article reserved for our subscribers How the NGO Memorial is besieged by Putin

And now, the patience of the powers that be is at its end. The Office of the Prosecutor General of the Russian Federation demands the liquidation of this human rights organization. If Memorial Society is banned now, it will become a kind of dividing line after which memory will be monopolized by the Putin state. Soon children at school will be taught that Stalin was a great historical figure – almost as tall as Vladimir Putin – and that no one was ever punished without fail in great Russia.

You have 12.4% of this article left to read. The rest is for subscribers only.

We would like to say thanks to the author of this write-up for this amazing content

“Russia is a country in a state of permanent post-traumatic stress”

" } ["summary"]=> string(668) "Tribune. One of Russia’s most painful problems is that of historical memory. It is a country in a state of permanent post-traumatic stress. His most serious psychological trauma is the memory of the Stalinist terror, when, according to the most moderate estimates, around 1 million people were executed and 5 million sent to camps. Analysis ... Read more" ["atom_content"]=> string(4299) "

Tribune. One of Russia’s most painful problems is that of historical memory. It is a country in a state of permanent post-traumatic stress. His most serious psychological trauma is the memory of the Stalinist terror, when, according to the most moderate estimates, around 1 million people were executed and 5 million sent to camps.

Analysis and recognition of this terrible experience is a prerequisite for the recovery of a nation, a kind of inoculation against relapses into totalitarianism.

The Memorial Society, founded at the time of the democratization of Gorbachev by Andrei Sakharov, has set itself precisely this task, of colossal scope and of even more colossal importance: to keep alive the memory of an era of European terrorism. State. An even more important task is turned towards the future: as long as we remember the names of all the victims and all the torturers, a repeat of the tragedy is impossible.

Read also Article reserved for our subscribers The legacy of Andrei Sakharov: from dissidents of the USSR to opponents of Vladimir Putin

For the same reason, but for the exact opposite purpose, the current Russian regime is no longer prepared to tolerate the activities of the Memorial Society.

Putinism is the omnipotence of the security services, which have subjugated all branches of government. The direct heirs and successors of a system whose power has been built on fear and closure of mouths, intimidate again and shut their mouths – without it they will not be able to retain power.

Repression accelerates

The memory of the Stalinist purges and summary trials inevitably leads society to draw parallels with contemporary arrests, trumped-up cases and mock trials. The extent of the current repression still cannot be compared to that of Stalin’s time, but it is accelerating and stumbling the Memorial Society, which constantly carries out actions that irritate the security services: it organizes days commemorative signs, placing “Last Address” signs on houses bearing the names of the people who were arrested here. The Memorial Society has put together a huge database with names; it is not finished, but it already contains information on 3 million victims and 40,000 executioners. Everyone can look for their relatives there; often he finds them. It is a strong feeling that makes us look at the past and the present differently.

Read also Article reserved for our subscribers How the NGO Memorial is besieged by Putin

And now, the patience of the powers that be is at its end. The Office of the Prosecutor General of the Russian Federation demands the liquidation of this human rights organization. If Memorial Society is banned now, it will become a kind of dividing line after which memory will be monopolized by the Putin state. Soon children at school will be taught that Stalin was a great historical figure – almost as tall as Vladimir Putin – and that no one was ever punished without fail in great Russia.

You have 12.4% of this article left to read. The rest is for subscribers only.

We would like to say thanks to the author of this write-up for this amazing content

“Russia is a country in a state of permanent post-traumatic stress”

" ["date_timestamp"]=> int(1637382126) } [7]=> array(11) { ["title"]=> string(52) "Wearable tech confirms wear-and-tear of work commute" ["link"]=> string(73) "https://travors.com/wearable-tech-confirms-wear-and-tear-of-work-commute/" ["dc"]=> array(1) { ["creator"]=> string(12) "Tony Grantly" } ["pubdate"]=> string(31) "Sat, 20 Nov 2021 04:15:53 +0000" ["category"]=> string(56) "Health And SciencecommuteconfirmstechWearablewearandtear" ["guid"]=> string(27) "https://travors.com/?p=5913" ["description"]=> string(659) "Journal Reference: Shayan Mirjafari, Hessam Bagherinezhad, Subigya Nepal, Gonzalo J. Martinez, Koustuv Saha, Mikio Obuchi, Pino G. Audia, Nitesh V. Chawla, Anind K. Dey, Aaron Striegel, Andrew T. Campbell. Predicting Job Performance Using Mobile Sensing. IEEE Pervasive Computing, 2021; 1 DOI: 10.1109/MPRV.2021.3118570 The study confirms the behavioral and physical effects of commuting on work quality. ... Read more" ["content"]=> array(1) { ["encoded"]=> string(5306) "

Journal Reference:

 1. Shayan Mirjafari, Hessam Bagherinezhad, Subigya Nepal, Gonzalo J. Martinez, Koustuv Saha, Mikio Obuchi, Pino G. Audia, Nitesh V. Chawla, Anind K. Dey, Aaron Striegel, Andrew T. Campbell. Predicting Job Performance Using Mobile Sensing. IEEE Pervasive Computing, 2021; 1 DOI: 10.1109/MPRV.2021.3118570

The study confirms the behavioral and physical effects of commuting on work quality. The study also shows how data from personal tech devices can help improve employee productivity and satisfaction.

“Your commute predicts your day,” said Andrew Campbell, the Albert Bradley 1915 Third Century Professor of computer science at Dartmouth, the lead researcher and co-author of the study. “This research demonstrates that mobile sensing is capable of identifying how travel to and from the office affects individual workers.”

Participants in the study used a Garmin vivoSmart 3 activity tracker and a smartphone-based sensing app to capture physiological and behavioral patterns during commuting, including activity levels, phone usage, heart rate, and stress. The system also captured external factors such as location, weather, commute duration, and commute variability.

Researchers analyzed data from 275 workers collected over a one-year period prior to the outbreak of the COVID-19 pandemic. The workers, close to 95% of whom drove, were monitored as they traveled. They were also monitored for 30-minute periods before and after commuting.

“We were able to build machine learning models to accurately predict job performance,” said Subigya Nepal a PhD student at Dartmouth and lead author of the paper. “The key was being able to objectively assess commuting stress along with the physiological reaction to the commuting experience.”

The study assessed workers using two recognized criteria of job performance: counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior. Counterproductive behavior deliberately harms an organization, whereas citizenship behaviors are beneficial. Baselines for both measures were established regularly through self-reporting questionnaires.

“Compared to low performers, high performers display greater consistency in the time they arrive and leave work,” said Pino Audia, a professor of Management and Organizations at the Tuck School of Business, a senior scientist on the study team, and a co-author of the study. “This dramatically reduces the negative impacts of commuting variability and suggests that the secret to high performance may lie in sticking to better routines.”

Additional differences in the commuting patterns of high and low performers include:

 • High performers tend to have physiological indicators that are consistent with physical fitness and stress resilience.
 • Low performers have higher stress levels in the times before, during, and after commutes.
 • Low performers use their phone more during their commutes.

Overall, the research also found that workers spend more time commuting home from work than they do traveling to work.

According to the study, previous research on commuting indicates that stress, anxiety, and frustration from commuting can lead to a less efficient workforce, increased counterproductive work behavior, and reduced organizational citizenship behavior.

This is the first study using unobtrusive wearables and smartphones to predict worker performance from commuting data alone. According to the researchers, previous studies have used more intrusive and expensive technology — such as headmounts and electrodes — to understand the commuting experience, but no study has previously connected commuting data with the impact on workplace performance.

“The insights from this proof-of-concept study demonstrate that this is an important area of research for future of work,” said Campbell, co-director of Dartmouth’s DartNets Lab.

The study also demonstrates that not all commutes can be bad. By tracking commuting traits such as walking distance and steps, the research confirms that commuters who are involved in active forms of commuting typically experience increased productivity at work.

In the future, the researchers expect that ubiquitous sensing technology will be able to detect commuter stress and offer tailored interventions such as music, podcasts, connecting them to friends and family, or offering tips for short stops.

The study was accepted for publication in Future of Work: COVID-19 and Beyond, a special issue ofIEEE Pervasive Computing.

We wish to thank the writer of this short article for this amazing material

Wearable tech confirms wear-and-tear of work commute

" } ["summary"]=> string(659) "Journal Reference: Shayan Mirjafari, Hessam Bagherinezhad, Subigya Nepal, Gonzalo J. Martinez, Koustuv Saha, Mikio Obuchi, Pino G. Audia, Nitesh V. Chawla, Anind K. Dey, Aaron Striegel, Andrew T. Campbell. Predicting Job Performance Using Mobile Sensing. IEEE Pervasive Computing, 2021; 1 DOI: 10.1109/MPRV.2021.3118570 The study confirms the behavioral and physical effects of commuting on work quality. ... Read more" ["atom_content"]=> string(5306) "

Journal Reference:

 1. Shayan Mirjafari, Hessam Bagherinezhad, Subigya Nepal, Gonzalo J. Martinez, Koustuv Saha, Mikio Obuchi, Pino G. Audia, Nitesh V. Chawla, Anind K. Dey, Aaron Striegel, Andrew T. Campbell. Predicting Job Performance Using Mobile Sensing. IEEE Pervasive Computing, 2021; 1 DOI: 10.1109/MPRV.2021.3118570

The study confirms the behavioral and physical effects of commuting on work quality. The study also shows how data from personal tech devices can help improve employee productivity and satisfaction.

“Your commute predicts your day,” said Andrew Campbell, the Albert Bradley 1915 Third Century Professor of computer science at Dartmouth, the lead researcher and co-author of the study. “This research demonstrates that mobile sensing is capable of identifying how travel to and from the office affects individual workers.”

Participants in the study used a Garmin vivoSmart 3 activity tracker and a smartphone-based sensing app to capture physiological and behavioral patterns during commuting, including activity levels, phone usage, heart rate, and stress. The system also captured external factors such as location, weather, commute duration, and commute variability.

Researchers analyzed data from 275 workers collected over a one-year period prior to the outbreak of the COVID-19 pandemic. The workers, close to 95% of whom drove, were monitored as they traveled. They were also monitored for 30-minute periods before and after commuting.

“We were able to build machine learning models to accurately predict job performance,” said Subigya Nepal a PhD student at Dartmouth and lead author of the paper. “The key was being able to objectively assess commuting stress along with the physiological reaction to the commuting experience.”

The study assessed workers using two recognized criteria of job performance: counterproductive work behavior and organizational citizenship behavior. Counterproductive behavior deliberately harms an organization, whereas citizenship behaviors are beneficial. Baselines for both measures were established regularly through self-reporting questionnaires.

“Compared to low performers, high performers display greater consistency in the time they arrive and leave work,” said Pino Audia, a professor of Management and Organizations at the Tuck School of Business, a senior scientist on the study team, and a co-author of the study. “This dramatically reduces the negative impacts of commuting variability and suggests that the secret to high performance may lie in sticking to better routines.”

Additional differences in the commuting patterns of high and low performers include:

 • High performers tend to have physiological indicators that are consistent with physical fitness and stress resilience.
 • Low performers have higher stress levels in the times before, during, and after commutes.
 • Low performers use their phone more during their commutes.

Overall, the research also found that workers spend more time commuting home from work than they do traveling to work.

According to the study, previous research on commuting indicates that stress, anxiety, and frustration from commuting can lead to a less efficient workforce, increased counterproductive work behavior, and reduced organizational citizenship behavior.

This is the first study using unobtrusive wearables and smartphones to predict worker performance from commuting data alone. According to the researchers, previous studies have used more intrusive and expensive technology — such as headmounts and electrodes — to understand the commuting experience, but no study has previously connected commuting data with the impact on workplace performance.

“The insights from this proof-of-concept study demonstrate that this is an important area of research for future of work,” said Campbell, co-director of Dartmouth’s DartNets Lab.

The study also demonstrates that not all commutes can be bad. By tracking commuting traits such as walking distance and steps, the research confirms that commuters who are involved in active forms of commuting typically experience increased productivity at work.

In the future, the researchers expect that ubiquitous sensing technology will be able to detect commuter stress and offer tailored interventions such as music, podcasts, connecting them to friends and family, or offering tips for short stops.

The study was accepted for publication in Future of Work: COVID-19 and Beyond, a special issue ofIEEE Pervasive Computing.

We wish to thank the writer of this short article for this amazing material

Wearable tech confirms wear-and-tear of work commute

" ["date_timestamp"]=> int(1637381753) } [8]=> array(11) { ["title"]=> string(115) "The Union Saint-gilloise seen by the famous Spanish newspaper Marca: “The last miracle of continental football”" ["link"]=> string(129) "https://travors.com/the-union-saint-gilloise-seen-by-the-famous-spanish-newspaper-marca-the-last-miracle-of-continental-football/" ["dc"]=> array(1) { ["creator"]=> string(8) "Tim Hall" } ["pubdate"]=> string(31) "Sat, 20 Nov 2021 03:32:12 +0000" ["category"]=> string(76) "SportcontinentalfamousfootballMarcamiracleNewspaperSaintgilloiseSpanishUnion" ["guid"]=> string(27) "https://travors.com/?p=5910" ["description"]=> string(790) "In a long format published this Friday morning, Marca paints a portrait of the surprising leader of the Pro League. Located in the town of Saint-Gilles, also called “Little Spain” (Little Spain), the club is followed by many Spanish immigrants who came to Belgium between the 1950s and 1960s. It is therefore in this district ... Read more" ["content"]=> array(1) { ["encoded"]=> string(4527) "

In a long format published this Friday morning, Marca paints a portrait of the surprising leader of the Pro League.

Located in the town of Saint-Gilles, also called “Little Spain” (Little Spain), the club is followed by many Spanish immigrants who came to Belgium between the 1950s and 1960s.

It is therefore in this district in the south of Brussels that the “last miracle of continental football“. After joining the elite 48 years after leaving, L’Union leads the Pro League with one of the most modest cores in the competition. According to the Spanish daily, the USG is playing a happy game, allowing it to be the team with the most goals scored and the fewest goals conceded. The stars of the team? “Deniz Undav and the young Belgian talent Dante Vanzeir, recently called up with the Red Devils “.

If Felice Mazzù’s men’s season is magical, it’s not what happens on the pitch that amazes our Spanish colleagues the most. The stands, inhabited by supporters of different nationalities, leave the Spanish daily speechless.

Marca took the opportunity to interview a supporter … like no other! Juan Benjumea Moreno is Spanish and represents the Groen party in the Brussels Parliament. He is a fervent supporter of the Unionists. “When I arrived in Brussels, I was told that I had to support the Union. At Joseph Marien, there are no insults or songs against the rival. The opponent is a guest who takes part in the football party “. The politician remembers. “One day, the Union received the Standard and many Anderlecht supporters came to insult the Liège club. The ultra Unionists then got angry by inviting them not to return to the stadium because here, we do not provoke the opponent”.

Thanks to this mentality, the number 10 is often well received when traveling. “The other clubs love this attitude. The supporters welcome us with welcome signs.“, says Maarten Verdoodt, communication director of the club, to our colleagues in Marca.

“It’s more of a family than a business”

Moreno has definitely fallen in love with his new club. “In the main stand, where the loudest supporters are, I thought there would be fights but that is not the case at all. I went there with my son. There are also many families with children. It looks more like a family than a business“.

What remains of Spanish immigration today?

More than seventy years after the mass immigration of the Spaniards to the Kingdom, the influence is still present according to Maarten Verdoodt. “They have an influence in the club. There are a lot of Spanish and Italian supporters at the Union. European expatriates who arrive in Brussels become supporters of the Union. We also have a fanclub in the European district “.

Moreno, member of the fanclub, adds. “There was no recognized group of supporters, there was a group set up by Italians, the Union Bhoys. Now there are more and more supporters, whether in Brussels or elsewhere. In my group of supporters, there are Spaniards, Germans, Cypriots, Greeks and Turks “.

To conclude her article, Marca takes up a well-known song at Parc Duden … ““Brussels, My city, I love you, I wear your emblem, Your colors in my heart, And when the weekend comes, At Duden park, I sing for my club, Come on the Union”.

We would love to thank the author of this write-up for this incredible material

The Union Saint-gilloise seen by the famous Spanish newspaper Marca: “The last miracle of continental football”

" } ["summary"]=> string(790) "In a long format published this Friday morning, Marca paints a portrait of the surprising leader of the Pro League. Located in the town of Saint-Gilles, also called “Little Spain” (Little Spain), the club is followed by many Spanish immigrants who came to Belgium between the 1950s and 1960s. It is therefore in this district ... Read more" ["atom_content"]=> string(4527) "

In a long format published this Friday morning, Marca paints a portrait of the surprising leader of the Pro League.

Located in the town of Saint-Gilles, also called “Little Spain” (Little Spain), the club is followed by many Spanish immigrants who came to Belgium between the 1950s and 1960s.

It is therefore in this district in the south of Brussels that the “last miracle of continental football“. After joining the elite 48 years after leaving, L’Union leads the Pro League with one of the most modest cores in the competition. According to the Spanish daily, the USG is playing a happy game, allowing it to be the team with the most goals scored and the fewest goals conceded. The stars of the team? “Deniz Undav and the young Belgian talent Dante Vanzeir, recently called up with the Red Devils “.

If Felice Mazzù’s men’s season is magical, it’s not what happens on the pitch that amazes our Spanish colleagues the most. The stands, inhabited by supporters of different nationalities, leave the Spanish daily speechless.

Marca took the opportunity to interview a supporter … like no other! Juan Benjumea Moreno is Spanish and represents the Groen party in the Brussels Parliament. He is a fervent supporter of the Unionists. “When I arrived in Brussels, I was told that I had to support the Union. At Joseph Marien, there are no insults or songs against the rival. The opponent is a guest who takes part in the football party “. The politician remembers. “One day, the Union received the Standard and many Anderlecht supporters came to insult the Liège club. The ultra Unionists then got angry by inviting them not to return to the stadium because here, we do not provoke the opponent”.

Thanks to this mentality, the number 10 is often well received when traveling. “The other clubs love this attitude. The supporters welcome us with welcome signs.“, says Maarten Verdoodt, communication director of the club, to our colleagues in Marca.

“It’s more of a family than a business”

Moreno has definitely fallen in love with his new club. “In the main stand, where the loudest supporters are, I thought there would be fights but that is not the case at all. I went there with my son. There are also many families with children. It looks more like a family than a business“.

What remains of Spanish immigration today?

More than seventy years after the mass immigration of the Spaniards to the Kingdom, the influence is still present according to Maarten Verdoodt. “They have an influence in the club. There are a lot of Spanish and Italian supporters at the Union. European expatriates who arrive in Brussels become supporters of the Union. We also have a fanclub in the European district “.

Moreno, member of the fanclub, adds. “There was no recognized group of supporters, there was a group set up by Italians, the Union Bhoys. Now there are more and more supporters, whether in Brussels or elsewhere. In my group of supporters, there are Spaniards, Germans, Cypriots, Greeks and Turks “.

To conclude her article, Marca takes up a well-known song at Parc Duden … ““Brussels, My city, I love you, I wear your emblem, Your colors in my heart, And when the weekend comes, At Duden park, I sing for my club, Come on the Union”.

We would love to thank the author of this write-up for this incredible material

The Union Saint-gilloise seen by the famous Spanish newspaper Marca: “The last miracle of continental football”

" ["date_timestamp"]=> int(1637379132) } [9]=> array(11) { ["title"]=> string(93) "Chronic stress and depression boost this brain receptor; a new study maps out how to block it" ["link"]=> string(113) "https://travors.com/chronic-stress-and-depression-boost-this-brain-receptor-a-new-study-maps-out-how-to-block-it/" ["dc"]=> array(1) { ["creator"]=> string(12) "Tony Grantly" } ["pubdate"]=> string(31) "Sat, 20 Nov 2021 02:59:05 +0000" ["category"]=> string(73) "Health And Scienceblockboostbrainchronicdepressionmapsreceptorstressstudy" ["guid"]=> string(27) "https://travors.com/?p=5908" ["description"]=> string(676) "Chronic stress and depression boost this brain receptor; a new study maps out how to block it – NovLink Home Mash H Chronic stress and depression boost this brain receptor; a new study maps out how to block it We would like to thank the writer of this short article for this remarkable web content ... Read more" ["content"]=> array(1) { ["encoded"]=> string(6466) "
Chronic stress and depression boost this brain receptor; a new study maps out how to block it – NovLink


We would like to thank the writer of this short article for this remarkable web content

Chronic stress and depression boost this brain receptor; a new study maps out how to block it

" } ["summary"]=> string(676) "Chronic stress and depression boost this brain receptor; a new study maps out how to block it – NovLink Home Mash H Chronic stress and depression boost this brain receptor; a new study maps out how to block it We would like to thank the writer of this short article for this remarkable web content ... Read more" ["atom_content"]=> string(6466) "
Chronic stress and depression boost this brain receptor; a new study maps out how to block it – NovLink


We would like to thank the writer of this short article for this remarkable web content

Chronic stress and depression boost this brain receptor; a new study maps out how to block it

" ["date_timestamp"]=> int(1637377145) } } ["channel"]=> array(7) { ["title"]=> string(11) "Travors.com" ["link"]=> string(19) "https://travors.com" ["lastbuilddate"]=> string(31) "Sat, 20 Nov 2021 06:54:01 +0000" ["language"]=> string(5) "en-US" ["sy"]=> array(2) { ["updateperiod"]=> string(9) " hourly " ["updatefrequency"]=> string(4) " 1 " } ["generator"]=> string(30) "https://wordpress.org/?v=5.8.2" ["tagline"]=> NULL } ["textinput"]=> array(0) { } ["image"]=> array(0) { } ["feed_type"]=> string(3) "RSS" ["feed_version"]=> string(3) "2.0" ["encoding"]=> string(5) "UTF-8" ["_source_encoding"]=> string(0) "" ["ERROR"]=> string(0) "" ["WARNING"]=> string(0) "" ["_CONTENT_CONSTRUCTS"]=> array(6) { [0]=> string(7) "content" [1]=> string(7) "summary" [2]=> string(4) "info" [3]=> string(5) "title" [4]=> string(7) "tagline" [5]=> string(9) "copyright" } ["_KNOWN_ENCODINGS"]=> array(3) { [0]=> string(5) "UTF-8" [1]=> string(8) "US-ASCII" [2]=> string(10) "ISO-8859-1" } ["stack"]=> array(0) { } ["inchannel"]=> bool(false) ["initem"]=> bool(false) ["incontent"]=> bool(false) ["intextinput"]=> bool(false) ["inimage"]=> bool(false) ["current_namespace"]=> bool(false) ["last_modified"]=> string(31) "Sat, 20 Nov 2021 06:54:01 GMT " ["etag"]=> string(41) ""7ecf0f243ef88452443ae55a821de885-gzip" " }